`

PakiTakso üldtingimused klientidele

Käesolevad üldtingimused (Üldtingimused) kohalduvad Forus Taxi OÜ (Forus) ja Kliendi vahelistele suhetele seoses Kliendi poolt Forus mobiilirakenduse kasutamisega PakiTakso teenuse (pakiveoteenuse) tellimiseks, samuti Forus mobiilirakenduse vahendusel Kliendi ja Juhi vahel sõlmitud pakiveoteenuse lepingutele Üldtingimustes sätestatud ulatuses.

Mobiilirakenduse kasutamist võimaldab Forus Taxi OÜ, registrikood 12600455, aadress Rotermanni 8, Tallinn 10111, Eesti Vabariik.

Forus mobiilirakenduses PakiTakso teenuse kategooria valimisega kinnitab Klient, et on teadlik Üldtingimustest ja nende sisust ning kinnitab, et on teadlik ja annab oma nõusoleku Forus mobiilirakenduse ja PakiTakso teenuse kasutamisel esitatud isikuandmete töötlemisele Üldtingimustes sätestatud viisil, sealhulgas nende jagamisele Forus platvormi teiste rakenduste ja teenuste halduri(te)ga.

Küsimuste korral palun võtke ühendust [email protected]

 1. Mõisted
 • Forus – Forus Taxi OÜ kui Forus Platvormi haldur, kes osutab Klientidele ja Juhtidele Infoühiskonna teenust, võimaldades neile Forus mobiilirakenduse kaudu muuhulgas sõidujagamisteenuste, taksoveo teenuste ja pakiveoteenuste lepingute sõlmimist.
 • App või Forus app on mobiilirakendus, mille kaudu Forus võimaldab infoühiskonna teenuse osutamisega Klientidele ja Partneritele/Juhtidele nendevaheliste Pakiveoteenuste lepingute sõlmimist.
 • Partner – App-is registreeritud partnerikontoga seotud juriidiline isik, kes osutab reisijaveoteenust või, kes haldab temaga lepingulises suhtes olevaid reisijaveoteenuste osutajaid ja/või Juhte.
 • Partnerikonto – Partnerile App-is avatud Partneri konto, mis on vajalik reisijaveoteenuse osutamiseks ja kuhu Partner sisestab vajalikud andmed Juhtide ja sõiduvahendite kohta ning muu Foruse poolt nõutud teabe.
 • Juht – reisijaveoteenust osutav juht, kes on Partneri poolt registreeritud Forus App-is Juhina ja kes on aktsepteeritud Foruse poolt Pakitakso teenuse osutajana ning kes osutab Kliendi poolt App-i vahendusel tellitud Pakiveoteenust.
 • Pakiveoteenus või Teenus – Juhi poolt Kliendile osutatav Saadetise lähtekohast sihtkohta transportimise teenus.
 • Kasutajakonto – Kliendi konto, mis on vajalik Foruse poolt osutatava infoühiskonna teenuse kasutamiseks ja App-i kaudu pakutavate teenuste kasutamiseks/tellimiseks.
 • Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes tellib App-i vahendusel Pakiveoteenust ja kes on kohustatud selle teenuse eest tasuma.
 • Saatja – Klient või Kliendi poolt volitatud isik, kes edastab Saadetise lähtekohas Juhile.
 • Saaja – Kliendi poolt Tellimuses näidatud isik, kellele Juht Saadetise sihtkohas üle annab.
 • Saadetis – Tellimuse alusel Juhi poolt Tellimuses näidatud lähtekohast sihtkohta transporditav ese, v.a. Keelatud esemed.
 • Keelatud esemed – Üldtingimuste punktis 2.1 sätestatud esemed.
 • Pakiveoteenuse leping – Võlaõiguslik leping, mis sõlmitakse/on sõlmitud Partneri/Juhi ja Kliendi vahel, mille alusel osutab Juht Kliendile Pakiveoteenust ja Klient on kohustatud selle teenuse eest tasuma.
 • Tellimus – Kliendi poolt App-i vahendusel esitatud ning Juhile suunatud tellimus Pakiveoteenuse saamiseks.
 • Tühistamistasu – Tasu, mille Klient peab tasuma kui tema või Juht, õigustatud alusel, on tellimuse tühistanud. Täpsem info Tühistamistasu kohta on leitav siit: (Forus.eu/en/et/terms-and-privacy)

 

 1. Saadetis

 

 • App-i kaudu on keelatud tellida Pakiveoteenust ja saata App-i vahendusel sõlmitud Pakiveolepingu alusel järgmiseid esemeid (Keelatud esemed):
  • Esemeid, mille väärtus on suurem kui 300 eurot;
  • Esemeid, mille kaal koos pakendiga ületab 15 kg, samuti mille mõõdud koos pakendiga ja/või kaal ei võimalda Saadetist mugavalt sõiduvahendisse paigutada ja/või tõsta ja liigutada;
  • Esemeid, mis Pakiveoteenuse osutamise käigus transpordi ajal võivad ilmselgelt hävineda, rikneda;
  • Esemeid, mis võivad kahjustada ja/või tekitada otsest kahju Juhile või tema sõiduvahendile, teistele saadetistele, keskkonnale või kolmandatele isikutele;
  • Tulirelvi, külmrelvi, nende osi ja muud sõjalist laskemoona, muuhulgas pisar- ja närvigaasi balloone;
  • Narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
  • Pakendamata elektroonikaseadmeid;
  • Bioloogilist materjali;
  • Happelisi aineid, kemikaale ja/või materjale;
  • Raha, deebet-, krediit- või kinkekaarte, loteriipileteid, veksleid ja muid obligatsioone või väärtpabereid;
  • Seadusega keelatud pornograafilist ja/või erootilist materjali;
  • Elus või surnud loomi, linde, kalu, putukaid, roomajaid, kahepaikseid, surnud inimesi ja nende osi, vedelikke või jäänuseid;
  • Elus taimi;
  • Mürgiseid taimi;
  • Retseptiravimeid;
  • Varastatud esemeid, esemeid ja tooteid, mille vedamine, saatmine ja/või omamine on keelatud või piiratud;
  • Alkoholi, etüülalkoholi, nikotiini sisaldavaid tooteid ja tubakat;
  • Esemeid, mille transpordiks on vaja erilubasid – nn. ADR saadetised on:
   • Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed;
   • Gaasid;
   • Tuleohtlikud vedelikud;
   • Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained;
   • Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase;
   • Oksüdeerivad ained;
   • Orgaanilised peroksiidid;
   • Mürgised ained;
   • Nakkusohtlikud ained;
   • Radioaktiivne materjal;
   • Sööbivad ained;
   • Muud ohtlikud ained ja esemed;
  • Muid edaspidi Foruse poolt Keelatud esemete nimekirja lisatavaid esemeid.
 • Saadetis peab olema pakendatud vastavalt Saadetise iseloomulikele omadustele, vältimaks Saadetise kahjustumist transpordi käigus.
 • Teravate esemete pakendamisel peab Saadetis olema transpordikindel ja -ohutu nii Juhile ja tema sõiduvahendile kui Saatjale/Kliendile ja Saajale.
 • Pakend peab olema puhas ja terve, vältimaks Juhi sõiduvahendi määrdumist või võimalike vaidlusi Pakiveolepingu osapoolte vahel seoses Saadetise võimaliku kahjustumisega.
 • Saadetis peab olema pakendatud igast küljest.
 • Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et Saadetis vastaks käesolevas punktis 2 sätestatud nõuetele. Samuti vastutab Klient ainuisikuliselt kõigi võimalike kahjude eest, mis on tekitatud käesolevas punktis 2 (Saadetis) sätestatud nõuete eiramisest Kliendi ja/või Saatja poolt.
 • Juhul, kui Saadetis ei vasta käesolevas punktis 2 sätestatud nõuetele võib Juht keelduda Saadetise vastuvõtmisest ja veo tühistada. Sellisel juhul, peab Klient tasuma Tühistamistasu.
 • Juhul, kui Saadetise väärtus peaks ületama Üldtingimuste punktis 2.1.1. sätestatud summat, on Kliendil kogu vastutus nimetatud summat ületava väärtuse osas ning Juhi või kindlustusseltsi või Foruse või Partneri vastutus ei saa ühelgi juhul olla suurem kui punktis 2.1.1. sätestatud summa, muuhulgas Saadetise kaotsimineku, varguse, kahjustumise või hävimise korral.
 • Juhil on keelatud avada või üritada avada Saadetist.
 1. Pakiveoteenus

 

 • Tellimuse esitamiseks valib Klient App-is PakiTakso teenuse ja sisestab App-is lähtekoha, sihtkoha ning täidab „add comment“ sektsioonis vajaliku info ning teeb etteantud hinnaga (tariifipõhine) Tellimuse Juhtidele.
 • Juhid näevad Kliendi esitatud Tellimust ning juhul, kui Juht kinnitab App-is Tellimuse, loetakse Pakiveoteenuse leping Kliendi ja Partneri/Juhi vahel sõlmituks App’i kaudu. Juht saab teha deal funktsiooni kasutades vastupakkumise Kliendi Tellimusele teistsuguse hinnaga. Juhul kui Klient aktsepteerib Juhi esitatud hinnaga pakkumise, loetakse Pakiveoteenuse leping sõlmituks Juhi poolt pakutud hinnaga.
 • Pakiveoteenus ei ole uksest ukseni teenus. Saatja annab Saadetise Juhile App-is näidatud lähtekohas üle, laadides nõuetele vastava Saadetise Juhi sõiduvahendisse. Klient peab tagama, et Saaja võtab Saadetise App’is näidatud sihtkohas ja ajal Juhi sõiduvahendist vastu.
 • Klient ja Juht võivad eraldi kokku leppida Saadetise vastuvõtmise ja/või üleandmise teistsuguses korras.
 • Saadetise transpordi ajal on nii Kliendil kui Saajal võimalik reaalajas jälgida Saadetise teekonda App’i või veebilehe vahendusel. Klient kinnitab, et Saaja ja/või Kliendi poolt näidatud isik on andnud nõusoleku, et Juht võib temaga Saadetise üleandmise teemal ühendust võtta.
 • Klient tagab Saaja kohaloleku App-is näidatud sihtkohas App-is näidatud eeldataval kohaletoimetamise ajal. Jõudes sihtkohta, kontrollib Juht Saaja isiku ning annab seejärel Saadetise Saajale üle.
 • Juhul, kui Saaja ei ole App-is näidatud sihtkohas hiljemalt 10 minuti jooksul pärast Juhi jõudmist sihtkohta, loetakse, et Juhil ei õnnestu Kliendist tulenevalt Saadetist Saajale üle anda. Sellisel juhul, teeb Juht mõistlikke pingutusi, et tagastada Saadetis Kliendile või Kliendi poolt näidatud isikule. Juhul, kui see ei õnnestu, transpordib Juht Saadetise Forus Taxi OÜ peakontorisse, aadressil Rotermanni 8, Tallinn. Kui see pole võimalik ega Juhilt mõistlikult eeldatav, viib Juht paki lähimasse politseijaoskonda, teavitades sellest Foruse klienditeenindust. Punktis 3.7. toodud juhtudel on Klient kohustatud tasuma lisatasu.
 • Kui Saadetise vastuvõtmiseks või peale laadimiseks ning üleandmiseks või mahalaadimiseks kuluvate toimingute jaoks kulub rohkem kui 5 minutit, on Juhil õigus nõuda eraldi lisatasu.
 • Juhil on õigus pakivedu tühistada, kui Saatja pole saabunud Kliendi poolt App-is sisestatud lähtekohta 10 minuti jooksul Juhi saabumisest. Punktis 3.9. toodud juhul on Klient kohustatud tasuma Tühistamistasu.
 • Kliendil on õigus tellimus tasuta tühistada 3 minuti jooksul Tellimuse kinnitamisest juhi poolt. Tühistades Tellimuse hiljem kui 3 minuti jooksul, rakendub Kliendile tellimuse tühistamise korral Tühistamistasu.
 • App-is kajastatud Saadetise vastuvõtmise ja kohaletoimetamise ajad on hinnangulised ja eeldatavad, mis sõltuvad liiklus- ja ilmastikuoludest ja muudest tingimustest. Tegeliku vastuvõtmise ja kohaletoimetamise aja erinevus eeldatavast ajast ei anna Kliendile õigust esitada nõudeid ei Forusele ega Juhile.
 • Klient maksab Pakiveoteenuse eest tasu, mille Juht ja Klient on omavahel kokku leppinud. Tasu hõlmab kõiki asjakohaseid makse ning teenustasusid, kui Üldtingimustest ei tulene teisiti. Tasumine toimub App-i sisese maksena või sularahas. Täpsem informatsioon App-i siseste maksmistingimuste ja – korra kohta on leitav siit: (Forus.eu/en/et/terms-and-privacy).

 

 

 1. Vastutus

 

 • Klient vastutab Pakiveoteenuse lepingu rikkumisest tuleneva kahju eest, muuhulgas kui see on põhjustatud Saadetise ebapiisavast pakendamisest, Keelatud esemete saatmisest jmt.
 • Klient peab järgima seadusest tulenevaid nõudeid ja regulatsioone rahapesu tõkestamise valdkonnaga seonduvalt. Klient ei või kasutada App-i/Platvormi rahapesu eesmärgil.
 • Forusel on õigus Kliendi ligipääsu platvormile piirata või peatada, kui Forusel on põhistatud kahtlus, et Klient kuritarvitab, kahjustab või kasutab teenust pahatahtlikel, k.a. rahapesu eesmärkidel.
 • Forus pakub Pakiveoteenuse lepingu osapooltele infoühiskonna teenust ega ole Pakiveolepingu pool. Forus ei osuta Pakiveoteenust, ei jälgi ega kontrolli Pakiveoteenuse osutamist ega vastuta Pakiveolepingu täitmise eest. Klient nõustub hüvitama ja hoidma Forust vabana kõikidest kahjudest, kaotustest ja kuludest (sealhulgas mõistlikest õigusabikuludest), mis tulenevad või on seotud Pakiveoteenuse mittekohase täitmise või rikkumisega, sellega seotud nõuete ja kahjuhüvitistega, muuhulgas kolmandate isikute nõuetega. Muuhulgas hüvitab Klient Forusele mis tahes kahju, mille Forus on Juhile või kolmandale isikule seoses Pakiveoteenusega hüvitanud. Seejuures peab Forus eelnevalt Klienti sellistest nõuetest informeerima.
 • Forus vastutab süülise rikkumise korral, mis tuleneb Üldtingimuste tahtlikust rikkumisest Foruse poolt. Forus vastutab üksnes otsese varalise kahju eest, ning ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.
 • Foruse poolt võimaldatav App on esitatud “nagu on” ja “nagu on saadaval”, Forus ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid rakenduse kvaliteedi, tehniliste rikete, katkestuste, ühilduvuse või sobivuse kohta.
 • Forus ei vastuta teabe, paroolide, Kasutajakonto või muude andmete kadumise eest.

 

 1. Isikuandmete töötlemine ja säilitamine

 

 • Forus kogub ja töötleb Pakiveoteenuse võimaldamiseks ja osutamiseks vajalikke isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega.
 • Forus järgib platvormi vahendusel kogutud Klientide isikuandmete kogumisel ja töötlemisel Forus Taxi OÜ privaatsuspoliitikas sätestatud üldtingimusi, mis on kättesaadavad siin: (Forus.eu/en/et/terms-and-privacy).
 • Klient kinnitab, et tal on Saatja, Saaja ja/või tema poolt näidatud isiku nõusolek sisestada App-i tema isikuandmed ja edastada need Juhile ja Forusele.
 • Klient kinnitab, et Juht võib Kliendi ja/või Saatjaga Saadetise üleandmise teemal ühendust võtta.

 

 

 1. Klienditeenindus ja kaebused

 

 • Forus pakub klienditeenindust ja tegeleb osapoolte kaebustega seoses App-i kasutamisega. Klienditeenindust pakutakse läbi App-i või e-maili ([email protected]).
 • Kaebuse korral tuleb Kliendil või Saajal viivitamatult pöörduda Foruse poole ülalmainitud viisil, ent mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 • Kuigi Forus ei ole Pakiveolepingu pool, Pakiveoteenuse pakkuja ega Kliendi või Juhi esindaja, püüab Forus aidata kaasa Pakiveolepingu poolte vaheliste vaidluste lahendamisele. Vaidluste lahendamise eesmärgil on Forusel õigus nõuda asjakohaseid fotosid või tõendeid kaebuste tekkimiseks olevatest asjaoludest.

 

 1. Muudatused üldtingimustele

 

 • Forus võib teha Üldtingimustele ühepoolseid muudatusi, kuivõrd need muudatused on tingitud õigustatud põhjustest (muutused õiguskorras, mõistlikud ärilised huvid või muutused teenuses ja selle pakkumises).
 • Muudatused Üldtingimustes postitatakse Foruse kodulehele ja/või App-i. Üldtingimuste muutumisest teavitatakse 15 kalendripäeva ette.
 • Forus võib muuta tingimusi etteteatamistähtaega järgimata, kui:
  • Foruse suhtes kehtib õiguslik või regulatiivne kohustus, mis nõuab Foruselt Üldtingimuste muutmist viisil, mis ei võimalda Forusel järgida 15-päevast etteteatamistähtaega;
  • Forus peab tegelema ettenägematu ja otsese ohuga, mis on seotud rakenduse, Klientide, Partnerite ja/või Juhtide kaitsmisega pettuse, pahavara, rämpsposti, andmete rikkumise või muude küberturvalisuse riskide või vastutuse eest.
 • Forus võib igal ajahetkel lõpetada Pakiveoteenuse võimaldamise oma platvormil, teavitades sellest Kliente ette.

 

2024 © Copyright - Forus Taxi