`

US TOKENITE TINGIMUSED

Käesolevad US tokenite tingimused („Tingimused“) on Tokenite Väljastaja algselt kinnitanud 11.10.2022 („Tingimuste Kuupäev“) ja muutnud 13.12.2022 ning 23.04.2024. Käesolevad Tingimused määravad Tokenite Omajate ning Tokenite Väljastaja õigused ja kohustused seoses Tokenitega.

1. OLULISED MÕISTED
1.1 „Tokenite Väljastaja“ on Urmas Sõõrumaa, isikukood 36111290232.
1.2 „Forus International“ on Eestis registreeritud äriühing Forus International OÜ registrikoodiga 16247286, mis on Tingimuste Kuupäeval Foruse kontserni emaettevõtja.
1.3 „Foruse kontsern“ on Forus International koos oma tütarettevõtjatega.
1.4 „KOOS“ on Programmable Equity OÜ, registrikoodiga 16320994.
1.5 „KOOSi Keskkond“ on KOOSi pakutav veebipõhine tarkvaralahendus Registri pidamiseks aadressil www.koos.io. Lahendus võib rajaneda muuhulgas plokiahela tehnoloogial.
1.6 „Platvormid“ on need Foruse kontserni poolt opereeritavad platvormid, mille Tokenite Väljastaja on otsustanud liita Programmiga. Tingimuste Kuupäeval on Programmiga liidetud Forus Taxi platvorm.
1.7 „Platvormide kliendid“ on isikud, kes ostavad Platvormi kaudu teenuseid („Teenuse Tarbijad“) ning isikud, kes pakuvad Platvormi kaudu teenuseid („Teenuse Pakkujad“).
1.8 „Programm“ on US Tokenite programm.
1.9 „Token“ on US Token, mille olemus on kirjeldatud punktis 2.
1.10 „Tokeniettevõte“ on Eestis registreeritud äriühing US Token OÜ, registrikoodiga 16511565.
1.11 „Tokeni Omaja“ on isik, kes on vastaval hetkel Tokeni Omajana kantud Registrisse.
1.12 „Register“ on KOOSi Keskkonnas peetav register, milles registreeritakse Tokenid ja Tokenite Omajad, samuti vajadusel muud Tokenitega seotud asjaolud. Registrit peetakse Tokenite Väljastaja eest ja tema ülesandel.

2. PROGRAMM JA TOKEN
2.1 Tokenite Väljastaja on loonud Programmi eesmärgiga anda Platvormide klientidele võimaluse astuda Foruse omanike ringi, omandades tasuta Tingimustes sätestatud alustel ja korras osaluse Tokeniettevõttes. Tokeniettevõte omab Tingimuste Kuupäeval 30% osalust Forus Internationalis. Tokeniettevõte tegevuseks on ainult Forus Internationali osaluse hoidmine ning tal puudub muu majandustegevus.
2.2 Programmi raames väljastatakse Tokeneid. Token on Tokeni Omaja elektroonilises vormis väljendatud õigus omandada Tokeni Väljastajalt tasuta Tingimustes sätestatud alustel ja korras Tokeniettevõtte osa nimiväärtusega üks sent (selline osa „Tokeniettevõtte Osa“).
2.3 Programmi raames on plaanis väljastada kokku kuni 30 000 000 Tokenit. Nimetatud Tokenid annavad kokku õiguse omandada Tokeni Väljastajalt 100% osaluse Tokeniettevõttes.

3. TOKENITE RESERVEERIMINE
3.1 Tokeneid reserveeritakse Teenuste Tarbijatele Platvormidel teenuste ostmisel ning Teenuste Pakkujatele Platvormidel teenuste pakkumisel automaatselt järgmisel põhimõttel: iga 100 eurot osutatud teenuse maksumusest reserveerib ühe Tokeni vastavale Teenuse Pakkujale, iga 100 eurot tarbitud ja tasutud teenuse maksumusest reserveerib ühe Tokeni vastavale Teenuse Tarbijale ning lisaks reserveeritakse kokku kuni 10 000 000 miljonit Tokenit kaasaaitajate fondi.
3.2 Forus Taxi Platvormi kasutamisega seoses on Tokeneid reserveeritud alates 11. aprillist 2022.
3.3 Platvormi kaudu võidakse pakkuda Platvormi klientidele võimalust määrata, kas (a) jätkata Tokenite reserveerimist (b) Tokeni reserveerimisest loobuda ning (c) loobumise korral Tokenite reserveerimist hiljem taasalustada. Tokenite reserveerimisest loobumisel kustutatakse loobumise hetkeni isikule reserveeritud Tokenid. Tokenite reserveerimise taasalustamisel hakatakse isikule reserveerima Tokeneid Tingimustes sätestatud põhimõttel taasalustamise hetkest.
3.4 Reserveeritud Tokenid ei kuulu vastavale Teenuse Tarbijale ega Teenuse Pakkujale ega anna eelnimetatud isikutele mingisuguseid õiguseid ning seda ka juhul, kui neid kuvatakse Platvormi/appi vahendusel eelnimetatud isikule. Seda seepärast, et Teenuse Tarbija ega Teenuse Pakkuja ei ole Tokeni reserveerimise hetkel veel isikuliselt määratletud (reserveerimine toimub isiku e-posti aadressi või telefoninumbri põhiselt) ning reserveerimise hetkel ei ole teada, kas isikul on Tingimuste kohaselt õigus Token omandada (vt punkt 4.1). Tokenis väljendatud õigused tekivad üksnes juhul, kui isik saab Tokeni Omajaks punktis 4 sätestatud alustel ja korras. Ainuüksi Tokeni reserveerimine ei anna isikule õigust Token omandada ega Tokeni Omajaks saada.

4. TOKENITE OMANDAMINE
4.1 Isik võib saada Tokeni Omajaks üksnes juhul, kui ta täidab kõik alljärgnevad tingimused:
4.1.1 kui isik on füüsiline isik, siis on ta vähemalt 18-aastane ning teovõimeline; kui isik on juriidiline isik, siis on käesolevate Tingimuste aktsepteerija nimetatud isiku esindusõiguslik esindaja ning vähemalt 18-aastane ning teovõimeline;
4.1.2 isiku elu- või asukoht on Programmiga hõlmatud riigis; vastavate riikide loetelu avaldatakse KOOSi Keskkonnas;
4.1.3 isik on esitanud KOOSi Keskkonnas enda (ja juriidilise isiku puhul tema esindaja) kohta kõik nõutavad andmed ning edastatud andmed on täielikud ja õiged;
4.1.4 isik on KOOSi Keskkonnas aktseptinud käesolevaid Tingimusi;
4.1.5 isikule Tokeni väljastamine või tema poolt selle omamine ei ole vastuolus õigusaktides sätestatuga.
4.2 Kui isik täidab kõik punktis 4.1 sätestatud tingimused, kantakse ta Registrisse Tokeni Omajana talle Programmi alusel seni reserveeritud Tokenite suhtes (ning Registrisse kandmise hetkest loetakse need Tokenid talle väljastatuks). Seni, kuni isik täidab kõiki eelnimetatud tingimusi, kantakse ta Registrisse Tokeni Omajana ka talle tulevikus Programmi alusel reserveeritavate Tokenite suhtes. Eelnimetatud Tokenid loetakse sellisele isikule väljastatuks hetkest, mil vastav isik kantakse Registrisse Tokeni Omajana nimetatud Tokenite suhtes.
4.3 Tokenis väljendatud õigused kuuluvad isiklikult ja ainult sellele isikule, kes on Registrisse kantud vastava Tokeni omajana (Tokeni Omajana). Ühelgi muul isikul ei ole Tokeni alusel või sellega seoses mingisuguseid õigusi.
4.4 Kui isik on esitanud enda kohta ebaõigeid või ebatäielikke andmeid ja/või rikkunud käesolevaid Tingimusi ja/või KOOSi Keskkonna kasutamise tingimusi, võidakse temale reserveeritud või väljastatud Tokenid Registrist tagasi kutsuda, mille järgselt kaotab ta kõik Tokenid ja nendest tulenevad õigused.
4.5 Tokeni Väljastaja võib ühepoolselt määrata tähtaja, mille jooksul peavad kõik isikud, kellele on Tokeneid reserveeritud, ennast Tokeni Omajana registreerima või sellest loobuma. Nimetatud tähtajaks eelnimetatud toimingute sooritamata jätmisel loetakse isik Tokeni omandamisest loobunuks.
4.6 Kui Tokeni Väljastaja otsustab, et Tokenid on reserveeritud Platvormide kliendile ja/või väljastatud Tokeni Omajale ekslikult, sh kui reserveeritud ja/või väljastatud Tokenite arv on ebaõige, siis vastavad Tokenid võib Registrist tagasi kutsuda. Sellised otsused ekslike kannete kohta teeb ainuisikuliselt Tokenite Väljastaja ja KOOS ei vastuta selliste otsuste eest.

5. TOKENITE ÜLEANDMINE
5.1 Arvestades punktis 5.4 toodut, võib Tokeni Omaja Tokeni üle anda teisele Tokeni Omajale, kellele kuulub Registri andmetel vähemalt 1 Token. Tokeni üleandmine loetakse kehtivaks ja Tokeni Omaja loetakse vahetunuks üksnes juhul, kui üleandmine on KOOSi Keskkonnas kantud Registrisse.
5.2 Tokenit ei või pantida ega muul viisil õigustega koormata. Kui isik teeb toimingu Tokeni pantimiseks või muul viisil koormamiseks, lõpevad Tokenis väljendatud õigused ning Token kustutatakse.
5.3 Tokeni Omaja võib Tokenitest loobuda, tehes selleks KOOSI Keskkonnas vastavad toimingud. Nimetatud toimingute sooritamisel tühistatakse kõik talle kuuluvad Tokenid.
5.4 Tokenite üleandmine on võimalik hiljemalt alates 1.04.2023.

6. TOKENIETTEVÕTTE OSA OMANDAMINE
6.1 Tokenis väljendatud õigusi võib teostada ja Tokeniettevõtte Osa üleandmist nõuda isik, kes on Tokeni Omajana kantud Registrisse seisuga 30. juuni 2027. a kell 23:59 EET („Õigustatud Isik“). Selleks peab Õigustatud Isik teostama KOOSi Keskkonnas määratud tähtajaks KOOSi Keskkonnas nõutavad toimingud, sh vajadusel edastama ja/või uuendama enda kohta käivaid andmeid. Tokeni Väljastajal on õigus täpsustada Tokeni teostamise ja Tokeniettevõtte Osa üleandmise korda, avaldades selle KOOSi Keskkonnas.
6.2 Tokeni Väljastaja annab Tokeniettevõtte Osad üle hiljemalt 30. novembril 2027 igale Õigustatud Isikule, kes teostab punktis 6.1 nimetatud toimingud tähtaegselt. Tokeniettevõtte Osade üleandmisel Tokenis väljendatud õigused lõpevad ja Token kustutatakse Registrist.
6.3 Tokenid, mille omajad ei teosta punktis 6.1 nimetatud toiminguid tähtaegselt, tühistatakse ning nendest tulenevad õigused lõpevad.
6.4 Tokeni Omaja võib KOOSi Keskkonnas määrata soodustatud isiku, kellele annab Tokeni Väljastaja Tokeniettevõtte Osad üle Tokeni Omaja asemel. Nimetatud soodustatud isikule vastavate Tokeniettevõtte Osade üleandmisel loetakse Tokeni Väljastaja täitnuks kõik Tokenist tulenevad kohustused vastava Tokeni Omaja ees.

7. RISKID
7.1 Tokeni Omaja peab arvestama muuhulgas järgmiste asjaoludega:
7.1.1 Tokenite omandamise või võõrandamisega, samuti Tokenis väljendatud õiguste realiseerimisega ning nende alusel saadud Tokeniettevõtte Osade omandamise ja võõrandamisega võivad Tokeni Omajal tekkida maksukohustused, mille tekkimine ja ulatus võib sõltuda Tokeni Omaja maksuresidentsusest. Selliste kohustuste täitmise eest vastutab iga Tokeni Omaja ning Tokeni Väljastajal ja Foruse kontsernil ei ole sellega seoses mingisuguseid kohustusi;
7.1.2 KOOSi Keskkonnas võib olla Tokeni Omajal võimalik registreerida Tokenite suhtes erinevaid toiminguid, sh registreerida Tokeni üleandmine või Tokenist loobumine, ning nimetatud toimingud loetakse juriidiliselt kehtivaks, kui need on teostanud KOOSi Keskkonnale Tokeni Omajana ligipääsu omav isik. Seetõttu peab Tokeni Omaja isiklikult hoolitsema selle eest, et KOOSi Keskkonnale ligipääsu võimaldavaid autentimisvahendeid ei oleks võimalik kasutada kolmandatel isikutel.
7.1.3 Tingimuste Kuupäeval omab Tokeniettevõte 30% osalust Forus Internationalis. Kuigi Tokeni Väljastaja ei tee ühtegi toimingut, mille ainsaks eesmärgiks oleks Tokeniettevõttele kuuluva Forus Internationali osaluse lahjendamine, võib eelnimetatud osalus siiski lahjeneda juhul, kui Forus Internationali osa- või aktsiakapitali suurendatakse näiteks täiendavate investeeringute kaasamise tulemusel, ettevõtete või äriühingute osaluste omandamisel, mille eest tasutakse Forus Internationali osade või aktsiatega või muudel sarnastel asjaoludel.
7.1.4 Tokenid väljastatakse Tokeni Omajatele tasuta ning need ei ole väljastamisel käsitletavad investeeringuna Forus Internationali. Nii Tokenitel kui ka nende alusel saadud Tokeniettevõtte Osadel võib turul kujuneda teatav väärtus ning see väärtus võib muutuda ajas ning väga olulisel määral ning seda tulenevalt mitmetest erinevatest asjaoludest, mille hulgas on ka Forus Internationali majanduslik olukord ja väljavaated. Forus International kavandab jagada oma käekäigu kohta regulaarselt informatsiooni ka Tokeni Omajatele ja Tokeniettevõtte Osade omajatele, kuid informatsiooni jagamise maht ning regulaarsus jääb Forus Internationali otsustada ning sõltub muuhulgas õiguslikest piirangutest. Seetõttu kannab iga Tokeni Omaja Tokenite väärtuse muutumise riski ning iga Tokeniettevõtte Osade omaja Tokeniettevõtte Osade väärtuse muutumise riski.
7.1.5 Tokeni Väljastaja ega Forus International ei taga ühelgi viisil, et Tokenite või Tokeniettevõtte Osade suhtes tekib likviidne turg. Tokeni Väljastaja, Forus International ega Tokeniettevõte ei võta ühtegi kohustust Tokenite ega Tokeniettevõtte Osade tagasiostmise suhtes. Seetõttu kannab iga Tokeni Omaja ja iga Tokeniettevõtte Osa omaja riski, et Tokenil ega Tokeniettevõtte Osal potentsiaalselt tekkivat väärtust ei ole võimalik realiseerida vastavalt Tokeni või Tokeniettevõtte Osa võõrandamise teel

8. VASTUTUSE PIIRANGUD
8.1 Tokeni Väljastaja ei vastuta ühegi Tokeni Omaja ees Tingimuste rikkumise eest, ning Tokeni Omaja ei või tugineda Tingimuste rikkumisele, kui rikkumise põhjuseks on kolmandast isikust tulenev asjaolu.
8.2 Tokeni Väljastaja ei vastuta ühegi Tokeni Omaja ees muu kahju eest, välja arvatud otsese varalise kahju eest. Eeltoodud vastutuse piirangut ei kohaldata tahtluse või raske hooletuse korral.
8.3 Tokenid ega Tingimused ei tekita õigussuhet KOOSi ja Tokeni Omajate vahel ega KOOSi ja Tokeni Väljastaja vahel. Vastavad õigussuhted võivad tekkida üksnes KOOSi ja Tokeni Omajate või KOOSi ja Tokeni Väljastaja vahel eraldi sõlmitavate lepingute (nt KOOSi kasutajatingimused) alusel.

9. TOKENI TINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE
9.1 Tokeni Väljastaja ja Tokeni Omajate suhtes loetakse kehtivaks üksnes Tingimused, mis on kättesaadavad KOOSi Keskkonnas. Mis tahes muud avaldused või informatsioon Tokenite kohta ei oma õiguslikult siduvat tähendust Tokeniga seotud õiguste ja kohustuste suhtes.
9.2 Tokeni Väljastaja võib ühepoolselt täpsustada ja/või muuta käesolevaid Tingimusi, kui muudatused või täpsustused ei kahjusta Tokeni Omajate õigusi ega pane neile täiendavaid kohustusi. Täiendavate kohustuste panemiseks ei loeta olemasolevate kohustuste sisu ja ulatuse täpsustamist.
9.3 Tokeni Väljastaja võib ühepoolselt täpsustada ja/või muuta käesolevaid Tingimusi samuti juhul, kui muutuvad õigusaktid või neile antud tõlgenduste ning Tingimuste muutmine on vajalik õigusaktides sätestatud nõuete või kohustuste täitmiseks Tokeni Väljastaja ja/või KOOS poolt.
9.4 Muudetud või täpsustatud Tingimused avaldatakse KOOSi Keskkonnas.

10. MUUD SÄTTED
10.1 Tingimused sätestavad ammendavalt Tokenitest tulenevad ja Tokenitega seotud õigused. Muid õigusi Tokenid ei anna. Token ei ole kasutatav maksevahendina ega kujuta endast virtuaalvääringut.
10.2 Tingimuste aktseptimisega nõustub iga Tokeni Omaja sellega, et KOOS ja/või Forus kontserni ühing võib temaga ühendust võtta seoses Tokenite ja nendega seotud toimingutega, samuti Foruse kontserni toodete ja teenuste turustamise eesmärgil.
10.3 Tingimuste aktseptimisega annab iga Tokeni Omaja nõusoleku KOOSile, Tokenite Väljastajale ja Foruse kontserni ühingutele oma isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik Programmi teostamiseks, muuhulgas Tokenite reserveerimiseks, Tokenite omandamiseks, Tokenitega seotud õiguste teostamiseks ja Tingimuste muude sätete elluviimiseks.
10.4 Kõik Tingimuste alusel või Tokenitega seotud tahteavaldused või teated loetakse Tokeni Omaja poolt kättesaaduks, kui need on saadetud Registris registreeritud Tokeni Omaja e-posti aadressile.
10.5 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
10.6 Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtute poolt, kui õigusaktide imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti.

2024 © Copyright - Forus Taxi