`

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi

Šie nosacījumi (turpmāk — „Nosacījumi”) satur kompānijas „Forus Taxi OÜ” (turpmāk — „Forus Taxi”) piedāvājumu Interneta tīkla lietotājam (turpmāk — „Lietotājs”) izmantot servisu Forus Taxi (turpmāk — “Serviss”).

Uzsākot Servisa / tā atsevišķu funkciju izmantošanu, uzskatāms, ka Lietotājs ir pieņēmis šos Nosacījumus, kā arī Regulējošo dokumentu nosacījumus pilnā apmērā, bez jebkāda veida iebildumiem un izņēmumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādiem Nosacījumu un (vai) Regulējošo dokumentu noteikumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Servisu.

Serviss piedāvā Lietotājam bezmaksas iespēju izvietot informāciju par Lietotāja pasažieru un bagāžas pārvadāšanas potenciālo pakalpojumu pieprasīšanu, kā arī iepazīties ar informāciju par organizāciju, kas sniedz norādītās jomas pakalpojumus, piedāvājumiem un veikt šāda veida piedāvājumu meklēšanu pēc Lietotāja uzdotajiem parametriem. Visas uz šo brīdi esošās Servisa funkcijas, kā arī to jebkura veida attīstība un (vai) papildināšana ar jaunajām funkcijām ir šo Nosacījumu priekšmets.

Atkarībā no Lietotāja reģiona, visas vai dažas Servisa funkcijas var būt nepieejamas vai ierobežotas. Funkcijas uzskatāmas par nepieejamām (ierobežotām) attiecībā uz noteikta reģiona Lietotāju, ja tāds Lietotājs nevar tās izmantot reālā veidā. Jebkuru tehnisko vai programmatūras metožu pielietošana, lai apietu šos ierobežojumus, ir aizliegta. Šo Nosacījumu noteikumi, kas regulē Lietotājam nepieejamas (ierobežotas) Servisa funkcijas, netiek izmantoti līdz tam brīdim, kamēr Lietotājam šāda vieda funkcijas nekļūs pieejamas reālā veidā. Informācija par Servisa funkciju pieejamību konkrētā reģionā tiek sniegta Lietotājam pēc viņa pieprasījuma, kuru nosūta uz Forus Taxi.

Lai izvairītos no šaubām, Forus Taxi nesniedz pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumus un informatīvā dispečerdienesta pakalpojumus.

Izmantojot Servisu, Lietotājs sniedz savu piekrišanu reklāmas rakstura paziņojumu saņemšanai. Lietotājam ir tiesības atteikties no reklāmas rakstura paziņojumu saņemšanas, izmantojot attiecīgo Servisa funkcionālu vai sekojot instrukcijai, kas norādīta saņemtajā reklāmas rakstura paziņojumā.

2. Servisa izmantošana.

Serviss tiek piedāvāts Lietotājam personiskai nekomerciālai izmantošanai.

Informāciju par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumiem (turpmāk — „Informācija”) sniedz Servisa partneri. Lai iegūtu sīkāku informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem (ieskaitot informāciju par Wi-Fi pieejas punkta esamību taksometra mašīnā, foto / video ieraksta veikšanu taksometra mašīnā, ko veic Tiesību turētāja partneri, vai citu informāciju), Lietotājs var griezties pie Servisa partneriem vai iesniegt savu kontaktinformāciju, izmantojot Servisa funkcionālās iespējas, kuru var izmantot Servisa partneri, lai nodrošinātu patstāvīgus sakarus ar Lietotāju un sniegtu viņam informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Bagāžas pārvadāšanas vispārējie nosacījumi

 • Bagāžas pārvadāšanas nosacījumus nosaka Servisa partneri, tāpēc tie var atšķirties atkarībā no Servisa partnera, kurš sniedz pārvadāšanas pakalpojumus.
 • Katrs Servisa partneris atļauj bagāžas pārvadāšanu, kuras izmērs un svars nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm un 8 kg, pasažieru vai bagāžas nodalījumā.
 • Katrs Servisa partneris atļauj 2 bagāžas vienību pārvadāšanu bagāžas nodalījumā pie nosacījuma, ka katras vienības izmērs un svars nepārsniedz 100 x 50 x 80 cm un 20 kg.
 • Bagāžas, kas neievietojas bagāžas nodalījumā, pārvadāšana aizliegta.
 • Forus Taksi piedāvā uzzināt turpmākos bagāžas pārvadāšanas nosacījumus, griežoties pie konkrēta Servisa partnera pieprasījuma noformēšanas laikā.

Forus Taxi patur tiesības pēc sava ieskata ierobežot Lietotāja pieeju Servisam (vai pie noteiktām servisa funkcijām, ja tas tehnoloģiski ir iespējams), izmantojot viņa uzskaites ierakstu, vai pilnībā bloķēt Lietotāja uzskaites ierakstu, ja vairākas reizes tiek pārkāpti šie Nosacījumi, vai pielietot attiecībā uz Lietotāju citus pasākumus, ar mērķi ievērot likumdošanas prasības vai trešo personu tiesības un likumīgās intereses.

Paaugstināta taksometru pakalpojumu pieprasījuma periodos (tajā skaitā pirmssvētku dienās, masveida pasākumu dienās vai citos gadījumos) Servisa tarifi var būt paaugstināti.

Pasažieru un bagāžās pārvadājumu pakalpojumus pēc „Ekonom”, „Komforts”, „Bizness” tarifiem un citiem Servisā piedāvātajiem tarifiem sniedz ar dažādas klases automašīnām. Automašīnas attiecināšana pie vienas vai otras klases tiek veikta automātiski, pamatojoties uz automašīnas parametriem, ko iesniedz Servisa partneri.

Gadījumā, ja Lietotājs atsakās no transporta pakalpojumiem, kas izdarīts pēc automašīnas atbraukšanas uz izsaukšanas vietu, kuru norādīja Lietotājs, taksometru dienests iekasē komisijas maksu par pasūtījuma anulēšanu. Šādas komisijas summa aprēķināma analoģiski transporta pakalpojumu cenām par laika posmu no automašīnas faktiskās atbraukšanas brīža līdz izsaukšanas vietai vai no brīža, kas norādīts informatīvajā paziņojumā, ko taksometru dienests nosūtīja Lietotājam, no automašīnas atbraukšanas brīža izsaukšanas vietā (atkarībā no tā, kas notika vēlāk) līdz Lietotāja attiekšanās brīdim no transporta pakalpojumiem. Lietotājs izsaka atteikumu no transporta pakalpojumiem, nosūtot taksometru dienestam informatīvo paziņojumu caur Servisu. Ja citu neparedz attiecīgā taksometru dienesta noteikumi vai vienošanās starp lietotāju un taksometru dienesta pārstāvi (autovadītāju), tiek uzskatīts, ka Lietotājs attiecās no transporta pakalpojumiem, ja Lietotājs neiekāpa automašīnā, kas atbrauca uz izsaukuma vietu, ko norādīja Lietotājs, 10 (desmit) minūšu laikā, ieskaitot gaidīšanas laiku, kas paredzēts attiecīgajā transporta pakalpojumu sniegšanas tarifā. Komisijas maksa par attiekšanos no transporta pakalpojumiem no lidostas aprēķināma, ņemot vērā papildmaksu par automašīnas atbraukšanu izsaukšanas vietā ārpus pilsētas teritorijas, saskaņā ar attiecīgo transporta pakalpojumu tarifu.

Autovadītājam ir tiesības atcelt pieņemto braucienu šādu iemeslu dēļ:

 • Klients neieradās 5 minūšu laikā pēc tam, kad vadītājs bija ieradies uz izņemšanas adresi.
 • Klients atrodas stiprā alkohola reibumā vai uzņemas risku sabojāt vai nosmērēt automašīnu, vai arī uzņemas risku nodarīt kaitējumu vadītāja veselībai.
 • Vadītājam ir radušās tehniskas problēmas vai noticis autoavārija, vai arī viņš ir iekļuvis policijas pārbaudē.
 • Autovadītājs kļūdas dēļ ir pieņēmis pasūtījumu un šobrīd nevar sniegt servisu.
3. Servisa bezskaidras naudas apmaksas funkcija saistībā ar pasažieru un bagāžas pārvadāšanu

Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma apmaksu, ko Lietotājam sniedza saskaņā ar viņa izvietoto informāciju, izmantojot Servisu, par potenciālo pieprasījumu uz attiecīgo pakalpojumu, var veikt Lietotājs:

Tieši taksometru dienestam (tajā skaitā skaidrā naudā vai citādā viedā, ko piedāvā norādītais taksometru dienests, ja tādi ir, turpmāk šo Nosacījumu un Servisa interfeisa tekstā — „Skaidrā nauda”). Norādītais apmaksas veids realizējams bez Forus Taxi dalības un to neregulē šie Nosacījumi;

Lietotājam var būt pieejama bezskaidras naudas apmaksas funkcija ar piesaistīto bankas karti (šo Nosacījumu 3.2. p.); šajā gadījumā Forus Taxi rīkojas pēc attiecīgā taksometru dienesta uzdevuma, vai uz cita pamata, piesaistot maksājumu saņemšanas pilnvaroto operatoru vai elektronisko naudas līdzekļu operatoru vai citu pusi, kas nodarbojas ar norēķinu operācijām vai informatīvajām mijiedarbībām, un ir maksājuma saņēmējs kā taksometru dienesta aģents, vai citāds (turpmāk — „Bezskaidras naudas apmaksa”). Forus Taxi negarantē kļūdu un traucējumu neesamību Servisa darbībā attiecībā uz apmaksas bezskaidrā naudā iespējas piedāvāšanu.

Atkarībā no Lietotāja reģiona apmaksu bezskaidrā naudā var veikt bez Forus Taxi kā maksājuma saņēmēja piedalīšanās, vai piesaistot Forus Taxi kā citu norēķinu dalībnieku vai informatīvās mijiedarbības dalībnieku.

Attiecīgā apmaksas vieda izvēli veic Lietotājs Servisa interfeisā. Ja jebkuru iemeslu dēļ nav iespējams veikt apmaksu bezskaidrā naudā (ieskaitot, bet neierobežojoties, šīs funkcijas īstermiņa tehnisko nepieejamību, pagaidu vai pastāvīgu nespēju veikt apmaksu bezskaidrā naudā, izmantojot Piesaistīto karti, līdzekļu trūkumu Piesaistītajā kartē), Lietotājs apņemas veikt apmaksu Skaidrā naudā.

Veicot apmaksu bezskaidrā naudā, iespējams veikt gan ar vienu transakciju par visu pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma cenu, gan ar vairākām transakcijām par cenas daļu, gan braukšanas laikā, gan arī brauciena beigās.

Veicot apmaksu bezskaidrā naudā, kopā ar pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma apmaksu Lietotājam ir iespēja pēc sava ieskata veikt arī papildus apmaksu bezskaidrā naudā taksometra dienesta labā procentuālajā attiecībā pret pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma apmaksas cenu (turpmāk šo Nosacījumu un Servisa interfeisa tekstā — „Dzeramnauda”).

Piesaistīto bankas karti Lietotājs norāda Servisa interfeisā, pie tam Lietotājs norāda šādus datus:

 • bankas kartes numuru;
 • darbības termiņu;
 • drošības kodu.

Ja bankas kartes dati ir pareizi, spēkā esoši un šīs kartes izmantošana Servisa ietvaros ir tehniski iespējama, norādītā bankas karte iegūst Piesaistītās kartes statusu un to var izmantot apmaksai bezskaidrā naudā (šo Nosacījumu 3.1.2. p.). Visas Piesaistītās kartes tiek atspoguļotas Servisa interfeisā; Lietotāja ērtībai attiecībā uz Piesaistīto karti tiek atspoguļoti 4 pēdējie Piesaistītās kartes numura cipari.

Pievienojot Piesaistīto karti, kā arī gadījumā, ja Lietotājs izvēlas bezskaidras naudas apmaksas funkciju par konkrētu braucienu, tiek norakstīta summa, kas vienāda ar paredzamajām brauciena izmaksām, kas nepieciešama, lai noteiktu šīs Saistītās kartes datu precizitāti un derīgumu; gadījumā, ja transakcija bija sekmīga, norādītā summa tiek atgriezta Lietotājam. Nesekmīgs norādītās summas norakstīšanas mēģinājums nozīmē to, ka nav iespējams pievienot šo Piesaistīto karti, un (vai) attiecīgi bezskaidras naudas apmaksas funkcijas nepieejamību.

Pievienojot Piesaistīto karti, kā arī jebkurā brīdī pēc tās pievienošanas, Lietotājam ir iespēja caur Servisa interfeisu noteikt un (vai) mainīt saņemamās Dzeramnaudas apmēru; Dzeramnaudas apmēru konkrētam braucienam Lietotājs var mainīt Servisa interfeisā pēc šī brauciena pabeigšanas.

Apmaksu bezskaidrā naudā Lietotājs veic ar maksājumu pieņemšanas pilnvarotā operatora vai elektronisko naudas līdzekļu operatora dalību, un tā tiek regulēta ar starptautisko maksāšanas sistēmu, banku (tajā skaitā Piesaistītās kartes bankas emitenta) un citu norēķinu dalībnieku noteikumiem.

Norādot savus datus saskaņā ar šo Nosacījumu 3.2. p. un turpmāk izmantojot Piesaistīto karti, Lietotājs apstiprina un garantē, ka viņš norāda patiesu un pilnīgu informāciju par spēkā esošo bankas karti, kura izsniegta uz viņa vārda; ka viņš ievēro starptautisko maksāšanas sistēmu noteikumus un bankas emitenta prasības, kura izlaida Piesaistīto karti, tajā skaitā attiecībā uz bezskaidras naudas apmaksas veikšanas kārtību.

Lietotājs saprot un piekrīt tam, ka visas darbības, kuras veiktas Servisa ietvaros, izmantojot viņa apstiprināto mobilā tālruņa numuru, tajā skaitā bezskaidras naudas apmaksai, izmantojot Piesaistīto bankas karti, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktajām.

Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt bezskaidras naudas apmaksas faktam un (vai) summai un sakarā ar citiem jautājumiem, kas saistīti ar Piesaistītās kartes izmantošanu Servisa ietvaros, Lietotājam ir tiesības griezties Forus Taxi pa Servisa norādītajiem tālruņiem un (vai) caur atbalsta dienesta interfeisu (atgriezeniskā saite) 14 dienu laikā no apmaksas veikšanas dienas bezskaidrā naudā vai citu darbību vai notikumu, kuri kļuva par paziņojuma iemeslu, dienas.

Ja saskaņā ar pārbaudes rezultātiem pēc tādas griešanās Forus Taxi pieņem lēmumu par bezskaidras naudas apmaksas summas atgriešanu pilnībā vai daļēji, minētā atgriešana notiek uz bankas kartes bankas kontu, no kuras bija veikta bezskaidras naudas apmaksa. Naudas līdzekļu atgriešanas kārtība notiek, piedaloties maksājumu pieņemšanas pilnvarotajam operatoram vai elektronisko naudas līdzekļu operatoram, un to regulē starptautiskās maksāšanas sistēmas, banku (tajā skaitā Piesaistītās kartes bankas emitenta) un citu norēķinu dalībnieku noteikumi. Gadījumos, kad Forus Taxi nav norēķinu ar Piesaistīto karti dalībnieks, Forus Taxi var uzstāties kā persona, kura nodod Lietotāja iesniegumu saistībā ar augstāk minētajiem jautājumiem taksometru, dispečeru dienestiem vai citai personai, kura ir maksājuma saņēmējs pēc augstāk norādītās operācijas ar Piesaistīto karti.

Forus Taxi patur tiesības jebkurā brīdī pieprasīt no Lietotāja datu apstiprināšanu, kurus viņš norādīja Servisa ietvaros, tajā skaitā Piesaistītās kartes datus, un saistībā ar to pieprasīt apliecinošos dokumentus (tajā skaitā, personu apliecinošos dokumentus), kuru neiesniegšana pēc Forus Taxi ieskata var būt pielīdzināma nepatiesas informācijas sniegšanai un izraisīt sekas, kuras paredzētas šo Nosacījumu 2.5. p.Šajā sadaļā norādītie noteikumi par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumu apmaksas nosacījumiem un kārtību netiek piemēroti gadījumā, kad šāda veida pakalpojumu apmaksā trešā persona uz atsevišķa līguma nosacījumiem, ko ar šādu trešo personu ir noslēdzis Forus Taxi.

Ja starp pasažieri un vadītāju, kas nodrošina pakalpojumu FORUS lietotnē, ir radies strīds, pasažieri strīdu risināšanai var izmantot bezmaksas iekšējo klientu atbalsta sistēmu. Pasažieri var izmantot arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi https://www.ptac.gov.lv/lv/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.

4. Forus Taxi rekvizīti
 • Forus Taxi OÜ, reģistrācijas numurs 12600455
 • Addrese: Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Harjumaa
 • e-pasts: [email protected]

Privātuma politika

Priecājamies, ka izrādījāt interesi par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzības pārvaldībai uzņēmumā „Forus Taxi OÜ” ir īpaši augsta prioritāte. „Forus Taxi OÜ” programmatūru var izmantot, nenorādot personas datus; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, personas datu apstrāde varētu kļūt nepieciešama. Parasti, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav likumā noteikta pamata, mēs saņemam piekrišanu no datu subjekta.

Personas datu, piemēram, datu subjekta vārda un uzvārda, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numura, apstrāde vienmēr atbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un tiek veikta saskaņā ar Valsts datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami uzņēmumam „Forus Taxi OÜ”. Ar šo datu aizsardzības paziņojumu mūsu uzņēmums vēlas informēt plašāku sabiedrību par veidu, kā mēs apkopojam, izmantojam un apstrādājam personas datus, kā arī apstrādes darbības jomu un mērķi. Turklāt ar šo datu aizsardzības paziņojumu datu subjekti tiek informēti par tiesībām, kādas tiem pienākas.

Uzņēmums „Forus Taxi OÜ” kā personas datu apstrādātājs ir īstenojis vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, veicot datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē. Tomēr interneta datu pārraidei principā var būt ar drošību saistīti trūkumi, tāpēc absolūtu aizsardzību nevar garantēt. Šī iemesla dēļ ikviens datu subjekts var izvēlēties nodot mums personas datus, izmantojot alternatīvus līdzekļus, piemēram, telefonsarunas laikā.

 1. Definīcijas

Uzņēmuma „Forus Taxi OÜ” datu aizsardzības paziņojums ir balstīts uz terminiem, ko Eiropas likumdevējs izmantojis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pieņemšanas vajadzībām. Mūsu datu aizsardzības paziņojumam jābūt salasāmam un saprotamam plašai sabiedrībai, kā arī mūsu klientiem un uzņēmējdarbības partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlamies vispirms izskaidrot šajā politikā izmantoto terminoloģiju.

Šajā datu aizsardzības paziņojumā mēs cita starpā izmantojam šādus terminus:

 • a) personas dati

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – „datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši, izmantojot tādus identifikatorus kā, piemēram, vārdu un uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus minētajai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus.

 • b) datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par šo apstrādi atbildīgais pārzinis.

 • c) apstrāde

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 • d) apstrādes ierobežošana

Apstrādes ierobežošana ir uzglabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi.

 • e) profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, kas sastāv no personas datu izmantošanas noteiktu, ar fizisku personu saistītu personisko aspektu novērtēšanai, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas attiecas uz šīs fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

 • f) pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nebūtu iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 • g) pārzinis vai par apstrādi atbildīgais pārzinis

Par apstrādi atbildīgais pārzinis vai pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

 • h) apstrādātājs

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 • i) saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus — neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.

 • j) trešā persona

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

 • k) piekrišana

Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš vai viņa paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 1. Pārziņa vārds un uzvārds/nosaukums un adrese

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR), citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības tiesību un citu ar datu aizsardzību saistītu noteikumu izpratnē ir:

Forus Taxi OÜ

Rotermanni 8, 10111 Tallina, Igaunija

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: forus.eu

 1. Vispārīgo datu un informācijas vākšana

„Forus Taxi OÜ” tīmekļa vietnē tiek savākta vispārīgu datu virkne un informācija, kad datu subjekts vai automatizētā sistēma ieskatās tīmekļa vietnē. Šie vispārīgie dati un informācija tiek uzglabāta servera žurnāla datnēs. Savākti var būt: 1) izmantotie pārlūkprogrammas tipi un versijas; 2) operētājsistēma, kuru izmanto piekļuves sistēma; 3) tīmekļa vietne, no kuras piekļuves sistēma sasniedz mūsu tīmekļa vietni (tā saucamie nosūtītāji); 4) tīmekļa apakšvietnes; 5) interneta vietnes piekļuves datums un laiks; 6) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs; 7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un 8) jebkādi citi līdzīgi dati un informācija, kuru var izmantot uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, „Forus Taxi OÜ” neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Šī informācija drīzāk ir nepieciešama, lai: 1) pareizi pasniegtu mūsu tīmekļa vietnes saturu; 2) optimizētu mūsu tīmekļa vietnes saturu, kā arī reklāmu; 3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīmekļa vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa izredzes un 4) nodrošinātu tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc „Forus Taxi OÜ” analizē anonīmi apkopotos datus un informāciju statistiski, nolūkā palielināt mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību un lai nodrošinātu optimālu personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnāla datņu anonīmie dati tiek uzglabāti atsevišķi no visiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

 1. Reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Dažos gadījumos datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa tīmekļa vietnē, norādot personas datus. To, kurus personas datus nosūta pārzinim, nosaka attiecīgā ievades maska, kas tiek izmantota reģistrācijai. Datu subjekta ievadītie personas dati tiek savākti un uzglabāti vienīgi pārziņa iekšējai lietošanai un viņa paša vajadzībām. Pārzinis var pieprasīt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem datu apstrādātājiem (piemēram, paku pakalpojums), kuri arī izmanto personas datus iekšējam mērķim, kas ir attiecināms uz pārzini.

Reģistrējoties pārziņa tīmekļa vietnē, tiek saglabāts arī reģistrācijas datums un laiks. Šo datu uzglabāšana notiek, ņemot vērā, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, un vajadzības gadījumā ļaut izmeklēt izdarītos pārkāpumus. Šo datu uzglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārzini. Šie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien nav likumā noteikta pienākuma nodot datus, vai ja nodošana kalpo kriminālvajāšanas mērķim.

Datu subjekta reģistrācija ar personas datu brīvprātīgu norādīšanu ir paredzēta, lai pārzinis varētu piedāvāt datu subjekta saturu vai pakalpojumus, ko var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem attiecīgā jautājuma būtības dēļ. Reģistrētās personas jebkurā laikā var brīvi mainīt reģistrācijas laikā norādītos personas datus vai arī tos pilnībā izdzēst no pārziņa datu krājuma.

Datu pārzinis jebkurā laikā pēc datu subjekta pieprasījuma sniedz informāciju par saglabātajiem datu subjekta personas datiem. Turklāt datu pārzinis labo vai dzēš personas datus pēc datu subjekta pieprasījuma vai norādēm, ja likumā nav noteiktu datu uzglabāšanas pienākumu. Datu subjektam ir pieejami visi pārziņa darbinieku kontaktpersonu dati.

 1. Mūsu informatīvo izdevumu abonēšana

Piesakoties „Forus Taxi OÜ” pakalpojumā, lietotājiem ir iespēja abonēt mūsu uzņēmuma informatīvos izdevumus. Šim nolūkam izmantotā ievades maska nosaka, kādi personas dati tiek pārsūtīti, kā arī to, kad informatīvais izdevums tiek pasūtīts no pārziņa.

Uzņēmums „Forus Taxi OÜ” regulāri ar informatīvā izdevuma starpniecību informē savus klientus un uzņēmējdarbības partnerus par uzņēmumu piedāvājumiem. Uzņēmuma informatīvo izdevumu datu subjekts var saņemt tikai tad, ja: 1) datu subjektam ir derīga e-pasta adrese un 2) datu subjekts ir reģistrējies informatīvo izdevumu saņemšanai. Apstiprinājuma e-pasts tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru datu subjekts pirmo reizi reģistrēja informatīvo izdevumu saņemšanai juridisku iemeslu dēļ, izmantojot dubultās pieteikšanās procedūru. Šis apstiprinājuma e-pasts tiek izmantots, lai pierādītu, vai e-pasta adreses īpašnieks, kas ir datu subjekts, ir pilnvarots saņemt informatīvos izdevumus.

Reģistrējoties informatīvo izdevumu saņemšanai, mēs saglabājam arī reģistrācijas datumu un laiku. Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai izprastu datu subjekta e-pasta adreses (iespējamo) ļaunprātīgu izmantošanu nākotnē, un tāpēc tā kalpo pārziņa tiesiskās aizsardzības mērķim.

Personas dati, kas savākti, reģistrējoties informatīvo izdevumu saņemšanai, tiks izmantoti tikai mūsu informatīvo izdevumu nosūtīšanai. Turklāt informatīvā izdevuma abonenti var tikt informēti pa e-pastu, ja vien tas ir nepieciešams informatīvā izdevuma pakalpojuma darbībai vai attiecīgajai reģistrācijai, jo tas var notikt informatīvo izdevumu piedāvājuma izmaiņu gadījumā, vai arī mainoties tehniskajiem apstākļiem. Informatīvo izdevumu pakalpojuma apkopotie personas dati netiks nodoti trešajām personām. Datu subjekts jebkurā laikā var pārtraukt mūsu informatīvo izdevumu saņemšanu. Piekrišanu personas datu glabāšanai, ko datu subjekts ir devis informatīvo izdevumu saņemšanai, var atsaukt jebkurā laikā. Atsaukuma piekrišanai nolūkā katrā informatīvajā izdevumā ir pieejama atbilstoša saite. Tāpat ir iespējams jebkurā laikā atteikties no informatīvo izdevumu saņemšanas tieši pārziņa tīmekļa vietnē vai paziņot to pārzinim citā veidā.

 1. Informatīvie izdevumi — izsekošana

„Forus Taxi OÜ” informatīvajos izdevumos ir tā sauktie izsekošanas pikseļi. Izsekošanas pikselis ir miniatūra grafika, kas iegulta šādos e-pastos, kas tiek nosūtīti HTML formātā, lai nodrošinātu žurnālu datņu ierakstīšanu un analīzi. Tas ļauj statistiski analizēt tiešsaistes mārketinga kampaņu panākumus vai neveiksmes. Pamatojoties uz iegulto izsekošanas pikseli, „Forus Taxi OÜ” var apskatīt, vai datu subjekts ir atvēris e-pastu, un kad to ir izdarījis, un kuras saites e-pastā ir apskatījuši datu subjekti.

Šādus personas datus, kas apkopoti informatīvajos izdevumos esošajos izsekošanas pikseļos, pārzinis uzglabā un analizē, lai optimizētu informatīvo izdevumu piegādi, un turpmāko izdevumu saturu vēl vairāk pielāgotu datu subjekta interesēm. Šie personas dati netiek nodoti trešajām personām. Datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt attiecīgo atsevišķo piekrišanas paziņojumu, kas izdots, izmantojot dubultās izvēles procedūru. Pēc atsaukšanas šos personas datus pārzinis dzēš. „Forus Taxi OÜ” atteikšanos no informatīvo izdevumu saņemšanas automātiski uzskata par atsaukumu.

 1. Iespēja sazināties, izmantojot tīmekļa vietni

Uzņēmuma „Forus Taxi OÜ” tīmekļa vietne satur informāciju, kas nodrošina ātru elektronisku saziņu ar mūsu uzņēmumu, kā arī tiešu saziņu ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta (e-pasta) vispārīgo adresi. Ja datu subjekts sazinās ar pārzini pa e-pastu, vai izmantojot saziņas veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiek automātiski saglabāti. Šādi personas dati, ko datu subjekts brīvprātīgi nosūtījis datu pārzinim, tiek saglabāti apstrādes nolūkā vai saziņai ar datu subjektu. Šie personas dati netiek nodoti trešajām personām.

 1. Personas datu regulāra dzēšana un bloķēšana

Datu pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus tikai par to laikposmu, kas nepieciešams uzglabāšanas mērķa sasniegšanai, vai ciktāl to piešķir Eiropas Savienības likumdevējs vai citi likumdevēji normatīvajos aktos, kuri attiecas uz pārzini.

Ja uzglabāšanas mērķis nav piemērojams, vai ja beidzas uzglabāšanas termiņš, kuru nosaka Eiropas Savienības likumdevējs vai cits kompetents likumdevējs, tad personas dati tiek regulāri dzēsti saskaņā ar juridiskajām prasībām.

 1. Datu subjekta tiesības
 • a) apstiprinājuma tiesības

Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtās tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz viņu tiek apstrādāti personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprinājuma tiesības, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar pārzini.

 • b) piekļuves tiesības

Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtās tiesības no pārziņa saņemt bezmaksas informāciju par saviem jebkurā laikā uzglabātajiem personas datiem un šīs informācijas kopiju. Turklāt ar Eiropas direktīvām un regulām datu subjektam piešķirta piekļuve šādai informācijai:

o apstrādes mērķi;

o attiecīgo personas datu kategorijas;

o saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kurām personas dati ir vai tiks izpausti, it īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

o ja iespējams, paredzētais laikposms, uz kādu personas dati tiks uzglabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas tiek izmantoti minētā laikposma noteikšanai;

o tiesību pastāvēšana pieprasīt pārzinim personas datu labošanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu vai iebilst šādai apstrādei;

o tiesību pastāvēšana iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

o ja personas dati nav savākti no datu subjekta, jebkura pieejamā informācija par to avotu;

o automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilu veidošanas pastāvēšana, kas minēta VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un vismaz šajos gadījumos nozīmīga informācija par iesaistīto loģiku, kā arī par šādas apstrādes nozīmi un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

Turklāt datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas dati tiek nodoti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir tiesības tikt informētam par attiecīgajiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz datu nodošanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums.

 • c) tiesības uz labojumiem

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās izlabotu neprecīzus personas datus attiecībā uz viņu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības aizpildīt nepilnīgus personas datus, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz izlabošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar jebkuru pārziņa darbinieku.

 • d) tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu personas datus attiecībā uz viņu, un pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja piemērojams viens no šādiem iemesliem, ja vien nav nepieciešama apstrāde:

o personas dati vairs nav vajadzīgi attiecībā uz mērķiem, kuriem tie tika savākti vai citādi pārstrādāti;

o datu subjekts atsauc piekrišanu, uz kuru attiecas apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja apstrādei nav cita tiesiska pamata;

o datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un nav sevišķi svarīga likumīga pamata apstrādei, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu;

o personas dati ir nelikumīgi apstrādāti;

o personas dati ir jādzēš, lai izpildītu tiesisko pienākumu Savienībā vai dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz pārzini;

o personas dati ir savākti saistībā ar VDAR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu.

Ja ir piemērojams viens no iepriekš minētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas pieprasīt dzēst personas datus, kurus uzglabā „Forus Taxi OÜ”, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi. „Forus Taxi OÜ” darbinieks nekavējoties nodrošina, ka dzēšanas pieprasījums tiek izpildīts bez kavēšanās.

Ja pārzinis ir publiskojis personas datus un saskaņā ar 17. panta 1. punktu viņam ir pienākums dzēst personas datus, pārzinis, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un īstenošanas izmaksas, veic saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu citus pārziņus, kas apstrādā personas datus, kurus datu subjekts ir pieprasījis, ka tiem ir jādzēš jebkādas saites uz personas datiem un datu kopiju, un atveidojumu, ciktāl apstrāde nav nepieciešama. Atsevišķos gadījumos „Forus Taxi OÜ” darbinieki organizē nepieciešamos pasākumus.

 • e) tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtas tiesības no pārziņa panākt apstrādes ierobežošanu, ja piemērojams viens no šādiem nosacījumiem:

o personas datu pareizību apstrīd datu subjekts uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību;

o apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu;

o pārzinim vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes nolūkā, bet tos pieprasa datu subjekts juridisko prasījumu nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai;

o datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu līdz pārbaudei, vai pārziņa likumīgajā pamatojumā tiek ignorēts datu subjekta pamatojums.

Ja ir izpildīts viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt „Forus Taxi OÜ” uzņēmumā uzglabāto personas datu apstrādes ierobežošanu, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi. Apstrādes ierobežošanu organizēs „Forus Taxi OÜ” darbinieks.

 • f) tiesības uz datu pārnesamību

Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības saņemt personas datus par sevi, kas tika sniegti pārzinim strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā. Viņam vai viņai ir tiesības nodot šos datus citam pārzinim, ko nekavē tas pārzinis, kuram ir sniegti šie personas dati, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem, ja vien apstrāde nav vajadzīga, lai izpildītu sabiedrības interesēs veicamu uzdevumu vai realizētu pārzinim uzticētas oficiālas pilnvaras.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus, kas pārsūtīti tieši no viena pārziņa citam, ja tas ir tehniski iespējams un ja šāda rīcība nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Lai nodrošinātu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru „Forus Taxi OÜ” darbinieku.

 • g) tiesības iebilst

Katram datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz saistību ar viņa vai viņas konkrēto situāciju, jebkurā laikā apstrādāt personas datus attiecībā uz sevi, kas pamatoti ar VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, kuras pamatā ir šie noteikumi.

„Forus Taxi OÜ” vairs neapstrādās personas datus iebilduma gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt nepārvaramu likumīgu pamatojumu apstrādei, kad netiek ievērotas datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisko prasību nodibināšanu, īstenošanu vai aizstāvību.

Ja „Forus Taxi OÜ” apstrādā personas datus tiešās tirdzniecības vajadzībām, tad datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi attiecībā uz šādu tirdzniecību. Tas attiecas uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešu tirdzniecību. Ja datu subjekts iebilst pret to, ka „Forus Taxi OÜ” apstrādā datus tiešās tirdzniecības vajadzībām, tad „Forus Taxi OÜ” vairs neapstrādās personas datus šai nolūkā.

Turklāt datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz viņa konkrēto situāciju, iebilst pret to personas datu apstrādi, ko „Forus Taxi OÜ” veic zinātniskas vai vēsturiskas pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interešu dēļ.

Lai izmantotu iebilduma tiesības, datu subjekts var tieši sazināties ar.„Forus Taxi OÜ” darbinieku. Saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu un neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK datu subjekts savas tiesības iebilst var īstenot ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas.

 • h) automatizēta individuālā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Katram datu subjektam ir tiesības, lai uz to netiek pieņemts lēmums, kas pamatots tikai ar automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas attiecībā uz viņu rada juridiskas sekas, vai līdzīgi būtiski ietekmē viņu, ja vien šis lēmums: 1) nav vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai 2) nav atļauts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos, kuri attiecas uz pārzini un kuros noteikti arī piemēroti pasākumi datu subjekta tiesību un brīvību un likumīgu interešu aizsardzībai, vai 3) nav pamatots ar datu subjekta skaidri izteiktu piekrišanu.

Ja lēmums 1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai 2) ir pamatots ar datu subjekta skaidri izteiktu piekrišanu, tad „Forus Taxi OÜ” īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vismaz tiesības panākt cilvēka iejaukšanos no pārziņa puses, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var tieši sazināties ar ar jebkuru „Forus Taxi OÜ” darbinieku.

 • i) tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

Katram datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var tieši sazināties ar jebkuru „Forus Taxi OÜ” darbinieku.

 1. Datu aizsardzība, iesniedzot pieteikumus, un pieteikšanās procedūras

Datu pārzinis vāc un apstrādā pieteikumu iesniedzēju personas datus pieteikšanās procedūras apstrādes nolūkos. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad pieteikuma iesniedzējs pārzinim iesniedz atbilstošus pieteikuma dokumentus pa e-pastu vai izmantojot tīmekļa pieteikuma veidlapu. Ja datu pārzinis ar pieteikuma iesniedzēju noslēdz darba līgumu, iesniegtie dati tiek saglabāti darba attiecību apstrādes nolūkos atbilstoši tiesību aktu prasībām. Ja pārzinis ar pieteikuma iesniedzēju nenoslēdz darba līgumu, pieteikuma dokumenti tiek automātiski dzēsti divus mēnešus pēc atteikuma lēmuma paziņošanas, ja pret dzēšanu nav pretrunā citas pārziņa likumīgās intereses. Citas likumīgās intereses šajās attiecībās ir, piemēram, pierādīšanas pienākums procedūrā saskaņā ar Vispārējo likumu par vienlīdzīgu attieksmi (turpmāk tekstā – „AGG”).

 1. Apstrādes juridiskais pamats

VDAR 6. panta 1. punkts kalpo par juridisko pamatu apstrādes darbībām, kurām mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, piemēram, ja apstrādes darbības ir nepieciešamas preču piegādei vai jebkura cita pakalpojuma sniegšanai, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, jautājumiem par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridisks pienākums, saskaņā ar kuru ir nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, nodokļu saistību izpildei, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, ja apmeklētājs ir guvis traumas mūsu uzņēmumā un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita būtiska informācija ir jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešajai personai. Šādā gadījumā apstrāde ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu.
Visbeidzot, apstrādes darbības var būt balstītas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šis juridiskais pamats tiek izmantots apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, ja datu apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai, izņemot gadījumus, kad šīs intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm, pamattiesībām un brīvību, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība. Šādas apstrādes darbības ir īpaši pieļaujamas, jo tās ir īpaši minējis Eiropas likumdevējs. Tas uzskata, ka likumīga interese varētu tikt ņemta vērā, ja datu subjekts ir pārziņa klients (VDAR 47. apsvēruma 2. teikums).

 1. Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses

Ja personas datu apstrādes pamatā ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, tad mūsu likumīgās intereses ir veikt mūsu uzņēmējdarbību: attīstīt un veicināt mūsu produktus un pakalpojumus

 1. Laika posms, kādu tiks glabāti personas dati

Personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai izmantotais kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais datu glabāšanas termiņš. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgie dati parasti tiek dzēsti, kad mērķa izpildei tie vairs nav nepieciešami.

 1. Personas datu sniegšana kā obligāta vai līgumiska prasība; prasība, kas vajadzīga līguma noslēgšanai; datu subjekta pienākums sniegt personas datus; šādu datu nesniegšanas iespējamās sekas

Mēs precizējam, ka personas datu sniegšana daļēji tiek pieprasīta tiesību aktos (piemēram, nodokļu regulējumā un citos) vai arī var rasties līguma noteikumu rezultātā (piemēram, informācija par līgumpartneri).

Dažkārt var būt nepieciešams noslēgt līgumu, ar ko datu subjekts sniedz mums savus personas datus, kuri mums pēc tam ir jāapstrādā. Datu subjektam ir pienākums sniegt mums savus personas datus, kad mēs parakstām ar šo datu subjektu līgumu. Personas datu nesniegšanas sekas šādā gadījumā būtu tādas, ka līgums ar datu subjektu nevarētu tikt noslēgts.

Pirms datu subjekta personas datu sniegšanas datu subjektam ir jāsazinās ar jebkuru darbinieku. Darbinieks sniegs datu subjektam precizētu informāciju, vai personas datu sniegšana ir noteikta likumā vai līgumā, vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai ir pienākums sniegt personas datus, un kādas ir personas datu nesniegšanas sekas.

2024 © Copyright - Forus Taxi