`

KASUTUSTINGIMUSED
1. Üldsätted.
1. Käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused“) moodustavad Forus Taxi OÜ (edaspidi „Forus Taxi“) poolt internetikasutajale (edaspidi „Kasutaja“) suunatud pakkumuse Forus Taxi mobiilirakenduse (edaspidi „Teenus“) kasutamiseks.

2. Kui Kasutaja alustab Teenuse või selle teatud funktsiooni kasutamist, loetakse, et Kasutaja on käesolevate Tingimuste ja Reguleerivate Eeskirjade sätetega täielikult, piirangute ning eranditeta nõustunud. Kui Kasutaja Tingimuste ja/või Reguleerivate Eeskirjade mis tahes sätetega ei nõustu, ei tohi Kasutaja Teenust kasutada.

3. Teenus võimaldab Kasutajal tasu maksmata teatada oma võimalikust huvist kasutada reisijate- ja pagasiveoga seonduvaid teenuseid, tutvuda nimetatud teenuseid pakkuvate organisatsioonide pakkumistega ja otsida selliseid pakkumisi Kasutaja määratud parameetrite järgi. Käesolevad Tingimused kehtivad Teenuse kõigi hetkel saadavalolevate funktsioonide ja nende võimalike täienduste ja/või uute funktsioonide suhtes.

4. Sõltuvalt piirkonnast, kus Kasutaja asub, võivad Teenuse funktsioonid või osa neist olla kättesaamatud või piiratud. Funktsioonid loetakse konkreetses piirkonnas asuvale Kasutajale kättesaamatuks (piiratuks), kui vastaval Kasutajal ei ole võimalik neid vabalt kasutada. Mis tahes tehniliste või tarkvaraliste meetodite kasutamine vastavatest piirangutest kõrvalehoidmiseks on keelatud. Käesolevate Tingimuste sätteid, mis reguleerivad Teenuse funktsioone, mis on Kasutajale kättesaadavad (piiratud), ei kohaldata seni, kuni need funktsioonid muutuvad Kasutajale vabalt kättesaadavaks. Kasutaja taotlusel edastab Forus Taxi talle teavet Teenuse funktsioonide kättesaadavuse kohta konkreetses piirkonnas.

5. Selguse huvides ei osuta Forus Taxi ei osuta reisijate- ja pagasiveoga seonduvaid teenuseid ning kasutajatoe teenuseid.

2. Teenuse kasutamine.
1. Teenust pakutakse Kasutajale isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks.

2. Teavet reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste kohta (edaspidi „Teave“) annavad Teenuse partnerid. Pakutavate teenuste kohta üksikasjalikuma info (sealhulgas Wi-Fi hotspot’i kättesaadavuse kohta taksos, Õiguste Omaniku poolse foto/videosalvestamise teostamise kohta takso salongis ja muu info) saamiseks võib Kasutaja pöörduda Teenuse partnerite poole või edastada Teenuse vastava funktsiooni vahendusel oma kontaktandmed, mida kasutades saavad Teenuse partnerid Kasutajaga ise ühendust võtta ja talle pakutavate teenuste kohta teavet anda.

3. Forus Taxi jätab endale õiguse oma äranägemise järgi piirata Kasutaja juurdepääsu kontot kasutades Teenusele (või Teenuse teatud funktsioonidele, kui see on tehniliselt võimalik) või blokeerida Kasutaja konto täies ulatuses käesolevate Tingimuste korduva rikkumise korral, või võtta Kasutaja suhtes mis tahes muid meetmeid, et täita õigusaktide nõudeid või kaitsta kolmandate isikute õiguseid ja õigustatud huvisid.

4. Kui nõudlus taksoteenuste järele on kõrgem (sealhulgas pühade eel, massiürituste ajal ja muudel juhtudel), võidakse Teenuse tariife tõsta.

5. Reisijate- ja pagasiveoga seonduvaid teenuseid, mida pakutakse Teenuse kaudu avaldatud Economy, Comfort, Business ja muude tariifide alusel, osutatakse eri tüüpi sõidukitega. Sõidukid liigitatakse automaatselt vastavalt sõidukite toimivusandmetele, mille Teenuse partnerid on esitanud.

6. Juhul kui Kasutaja keeldub veoteenusest pärast sõiduki saabumist Kasutaja poolt määratud pealevõtmiskohta, võetakse taksoteenuse eest tühistamistasu. Tühistamistasu arvestatakse sarnaselt veoteenuse tasuga perioodi eest alates sõiduki tegelikust saabumisest pealevõtmiskohta või alates Kasutajale taksoteenuse kohta saadetud teates märgitud ajast, mil sõiduk pealevõtmiskohta saabub (sõltuvalt sellest, kumb on aset leidnud hiljem), kuni ajani, mil Kasutaja veoteenusest keeldub. Kasutaja keeldub veoteenusest, saates taksoteenusele Teenuse kaudu teate. Kui vastava taksoteenuse eeskirjade või Kasutaja ja taksoteenuse esindaja (juhi) vahelise kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti, loetakse Kasutaja veoteenusest keeldunuks, kui Kasutaja ei ole sisenenud Kasutaja poolt määratud pealevõtmiskohta saabunud sõidukisse 10 (kümne) minuti jooksul, sisaldades ka vastava veoteenuse tariifis sätestatud ooteaja piiranguid. Tühistamistasu veoteenuse alustamisel lennujaamast arvestatakse koos lisatasuga auto saabumise eest väljaspool linna asuvasse pealevõtmiskohta vastavalt kohalduva veoteenuse tariifile. võetakse lisaks tühistamistasule vastava veoteenuse tariifi alusel ka tasu sõiduki sõidu eest väljaspool linna asuvasse pealevõtmiskohta.

7. Juhil on õigus kinnitatud sõit tühistada järgmistel põhjustel:
1. Klient ei ilmu kohale 5 minuti jooksul alates juhi saabumisest pealevõtmiseks määratud aadressile.
2. Klient on tugevas alkoholijoobes või esineb oht, et klient võib kahjustada või määrida sõidukit, või kahjustada juhi tervist.
3. Juhil on tehnilised probleemid või ta on sattunud liiklusõnnetusse või peatatud politsei poolt.
4. Juht võttis tellimuse vastu eksikombel ja tal ei ole vastaval hetkel võimalik teenust osutada.
3. Sularahata maksmise funktsioon reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste eest

1. Reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste eest, mida osutatakse Kasutajale vastavalt Teenuse kaudu avaldatud võimalikule huvile asjaomase teenuse kasutamiseks, saab Kasutaja tasuda järgmiselt:

2. otse taksoteenusele (muu hulgas sularahas või mis tahes muul viisil, mida vastav taksoteenus võimaldab, selle kohaldumisel; käesolevates Tingimustes ja Teenuse kasutajaliideses edaspidi „Sularaha“). Sellised maksed tehakse Forus Taxi vahenduseta ja käesolevaid Tingimusi neile ei kohaldata;

3. Kasutaja saab kasutada sularahata maksmise funktsioon, kasutades Seotud Pangakaarti (Tingimuste punkt 3.2); sel juhul tegutseb Forus Taxi asjaomase taksoteenuse volitusel või muul alusel, kasutades makseteenuse osutajat, e-raha teenuse osutajat või muid arveldus- ja sidepartnereid, ning võttes vastu makseid taksoteenuse nimel või muul alusel (edaspidi „sularahata maksed“). Forus Taxi ei garanteeri, et Teenuse toimimine on vigade ja tõrgeteta seoses sularahata maksete võimaldamisega.

4. Sõltuvalt Kasutaja piirkonnast võib sularahata makseid sooritada Forus Taxi kui maksesaaja osaluseta või Forus Taxi kui arveldus- või sidepartneri osalusel.

5. Kasutaja valib sobiva makseviisi Teenuse kasutajaliideses. Kui sularahata makseid ei saa mis tahes põhjusel teha (sealhulgas, kuid mitte ainult, ajutiselt on funktsioon tehniliselt kättesaamatu, Seotud Pangakaardiga ei saa ajutiselt või püsivalt teha sularahata makseid, Seotud Pangakaardil ei ole piisavalt vahendeid), kohustub Kasutaja tasuma Sularahas.

6. Sularahata maksete puhul on võimalik teha nii üks tehing reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste kogumaksumuse eest kui ka mitu tehingut kulude osade eest sõidu ajal ja pärast sõitu.

7. Sularahata maksete puhul võib Kasutaja lisaks reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste eest tasumisele teha taksoteenusele oma äranägemisel täiendava sularahata makse, mis moodustab teatud protsendi reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste maksumusest (käesolevates Tingimustes ja Teenuse kasutajaliideses edaspidi nimetatud „Jootraha“).

8. Kasutaja peab Teenuse kasutajaliideses määrama Seotud Pangakaardi, sisestades järgmised andmed:
1. Pangakaardi number
2. Kaardi kehtivusaeg
3. Turvakood
9. Kui pangakaardi andmed on tõesed, kehtivad ja kaarti on tehniliselt võimalik Teenuses kasutada, muutub nimetatud pangakaart Seotud Pangakaardiks ja seda saab kasutada sularahata makseteks. Teenuse kasutajaliideses kuvatakse kõik Seotud Pangakaardid; Kasutaja mugavuse huvides kuvatakse kasutajaliideses Seotud Pangakaardi numbri viimased 4 numbrit. 10. Kui Seotud Pangakaart on lisatud ja Kasutaja valib konkreetse sõidu jaoks sularahata makse funktsiooni, debiteeritakse sõidu hinnangulise maksumusega võrdne summa, et kontrollida Seotud Pangakaardi andmete tõesust ja kehtivust; kui tehing sooritatakse edukalt, makstakse vastav summa Kasutajale tagasi. Kui debiteerimine ebaõnnestub, tähendab see, et konkreetset Seotud Pangakaarti ei ole võimalik lisada ja/või sularahata maksmise funktsioon ei ole saadaval.
11. Seotud Pangakaardi lisamisel ja igal ajal pärast selle lisamist saab Kasutaja Teenuse kasutajaliideses määrata ja/või muuta Jootraha vaikimisi summat; konkreetse sõidu Jootraha summat saab Kasutaja Teenuse kasutajaliideses muuta pärast sõidu lõppu.
12. Kasutaja teeb sularahata makseid makseteenuse või e-raha teenuse osutaja kaudu ning maksetele kohaldatakse rahvusvaheliste maksesüsteemide, pankade (sealhulgas Seotud Pangakaardi väljastanud panga) ja teiste arveldusosaliste tingimusi.
13. Seotud Pangakaardi andmete sisestamisel vastavalt Tingimuste punktile 3.2 ja Seotud Pangakaardi edaspidisel kasutamisel kinnitab ja tagab Kasutaja, et ta on andnud tema nimele väljastatud kehtiva pangakaardi kohta usaldusväärse ja täieliku teabe; ta järgib rahvusvaheliste maksesüsteemide eeskirju ja Seotud Pangakaardi väljastanud panga nõudeid, sealhulgas seoses sularahata maksetete toimimisega.
14. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et kõik Kasutaja poolt kinnitatud mobiiltelefoninumbri alt Teenuses tehtud toimingud, sealhulgas sularahata maksed Seotud Pangakaardiga, loetakse Kasutaja enda poolt tehtuks.
15. Kui Kasutajal on tehtud sularahata makse sooritamise ja/või selle summaga seoses pretensioone või muid küsimusi seoses Seotud Pangakaardi kasutamisega Teenuses, võib ta 14 päeva jooksul alates sularahata makse kuupäevast või muust toimingust või sündmustest pöörduda Forus Taxi poole Teenuses avaldatud telefoninumbritel ja/või kasutajatoe (tagasiside) funktsiooni kaudu.
16. Kui Forus Taxi otsustab pärast pöördumise sisu kontrollimist sularahata makse summa täielikult või osaliselt tagastada, makstakse nimetatud summa tagasi selle pangakaardiga seotud pangakontole, millega sularahata makse sooritati. Tagasimakse tehakse makseteenuse või e-raha teenuse osutaja kaudu ning maksele kohaldatakse rahvusvaheliste maksesüsteemide, pankade (sealhulgas Seotud Pangakaardi väljastanud panga) ja teiste arveldusosaliste tingimusi. Kui Forus Taxi ei ole Seotud Pangakaardiga tehtavate arvelduste osapool, võib Forus Taxi tegutseda asutusena, mis edastab Kasutajate eespool nimetatud taotlused taksoteenustele, dispetšerteenustele või mis tahes muule isikule, kes on Seotud Pangakaardiga tehtud maksete saaja.
17. Forus Taxil jätab endale õiguse igal ajal nõuda Kasutajalt Teenuse kaudu esitatud andmete, sealhulgas Seotud Pangakaardi andmete kinnitamist ja selleks vajalikke tõendavaid dokumente (eelkõige isikut tõendavaid dokumente); nende dokumentide esitamata jätmist võib Forus Taxi käsitada ebausaldusväärsete andmete esitamisena, millel võivad olla käesolevate Tingimuste punktis 2.5 sätestatud tagajärjed.
18. Käesolevas jaotises sätestatud reisijate- ja pagasiveoga seonduvate teenuste eest tasumise tingimusi ja selle korda käsitlevaid sätteid ei kohaldata, kui Forus Taxi ja kolmanda isiku vahel sõlmitud lepingu alusel tasub teenuste eest kolmas isik, mitte Kasutaja.

4. Forus Taxi andmed
1. Forus Taxi OÜ, registrikood 12600455
2. Aadress: Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Harjumaa
3. e-post: [email protected]

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Täname, et tunnete huvi meie ettevõtte ja teenuste vastu.
Isikuandmete kaitse on Forus Taxi OÜ juhtkonna jaoks ülioluline. Forus Taxi OÜ tarkvara on võimalik kasutada ilma isikuandmeid esitamata; ent kui andmesubjekt soovib meie veebisaidi kaudu kasutada teatud teenuseid, võib isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik, kuid selleks puudub muu seaduslik alus, küsime üldjuhul töötlemiseks nõusolekut andmesubjektilt endalt.
Isikuandmete, näiteks andmesubjekti nime, aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbri töötlemisel järgitakse alati isikuandmete kaitse üldmäärust ja Forus Taxi OÜ suhtes kohaldatavaid siseriiklikke isikuandmete kaitse õigusakte. Käesolevates andmekaitsetingimuses anname avalikkusele ülevaate kogutavate, kasutatavate ja töödeldavate isikuandmete olemusest, ulatusest ja eesmärkidest. Lisaks teavitatakse andmesubjekte käesolevate andmekaitsetingimuste kaudu nende õigustest.
Forus Taxi OÜ rakendab vastutava töötlejana mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada veebisaidi kaudu töödeldavate isikuandmete maksimaalne kaitse. Palume siiski arvestada, et interneti kaudu andmete edastamine ei ole kunagi täiesti turvaline, mistõttu absoluutset kaitset pole võimalik tagada. Seetõttu võib iga andmesubjekt soovi korral edastada meile isikuandmeid muul viisil, näiteks telefoni teel.

1. Mõisted
Forus Taxi OÜ andmekaitsetingimustes kasutatakse mõisteid, mida Euroopa seadusandja on kasutanud isikuandmete kaitse üldmääruses („üldmäärus“). Meie andmekaitsetingimused peaksid olema loetavad ja arusaadavad nii üldsusele kui ka meie klientidele ja äripartneritele. Selle tagamiseks soovime kõigepealt selgitada kasutatud terminoloogiat. Käesolevates andmekaitsetingimustes kasutatakse muu hulgas järgmisi mõisteid:
a. Isikuandmed
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt“) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
b. Andmesubjekt
Andmesubjekt on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.
c. Töötlemine
Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühildamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
d. Töötlemise piiramine
Töötlemise piiramine on säilitatavate isikuandmete tähistamine eesmärgiga piirata nende edaspidist töötlemist.
e. Profileerimine
Profileerimine on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
f. Pseudonümiseerimine
Pseudonümiseerimine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seostamise vältimise tagamiseks võetakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
g. Vastutav töötleja
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.
h. Volitatud töötleja
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
i. Vastuvõtja
Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid konkreetse päringu alusel; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.
j. Kolmas isik
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.
k. Nõusolek
Andmesubjekti nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

2. Vastutava töötleja nimi ja aadress
Vastutav töötleja üldmääruse, muude Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate isikuandmete kaitse õigusaktide ja muude andmekaitsenormide tähenduses on:
Forus Taxi OÜ
Rotermanni 8, 10111 Tallinn
E-post: [email protected]
Veebisait: forus.eu

3. Üldandmete ja üldise teabe kogumine
Kui andmesubjekt külastab Forus Taxi OÜ veebisaiti või automatiseeritud süsteem pöördub veebisaidi poole, kogutakse veebisaidil mitmesuguseid üldandmeid ja teavet. Need üldandmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse. Koguda võidakse järgmisi andmeid: (1) kasutatavate brauserite tüübid ja versioonid, (2) süsteemi juurdepääsuks kasutatav operatsioonisüsteem, (3) veebisait, millelt juurdepääsusüsteem pääseb ligi meie veebisaidile (nn viitajad), (4) alamdomeenid, (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, (6) internetiprotokolli aadress (IP-aadress), (7) süsteemile juurdepääsuks kasutatav internetiteenuse osutaja ja (8) muud sarnased andmed ning teave, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud meie IT-süsteemide vastu suunatud rünnakute korral.
Nende üldandmete ja üldise teabe põhjal ei tee Forus Taxi OÜ järeldusi andmesubjekti kohta. Need andmed on vajalikud eelkõige (1) meie veebisaidi sisu korrektseks esitamiseks, (2) meie veebisaidi sisu ja reklaami optimeerimiseks, (3) meie IT-süsteemide ja veebisaidi tehnoloogia pideva toimivuse tagamiseks ning (4) küberrünnaku korral õiguskaitseasutustele kuriteo uurimiseks vajaliku teabe andmiseks. Forus Taxi OÜ kasutab seega kogutud anonüümseid andmeid ja teavet statistiliseks analüüsiks, et tugevdada meie ettevõtte andmekaitset ja -turvet, ning tagada meie töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitse. Serveri logifailide anonüümseid andmeid säilitatakse kõigist andmesubjekti esitatud isikuandmetest eraldi.

4. Meie rakenduse kasutajaks registreerimine
Andmesubjektil on võimalus registreerida end vastutava töötleja rakenduse kasutajaks ja esitada selleks vajalikud isikuandmed. Vastutavale töötlejale esitatavate isikuandmete liigid sõltuvad registreerimisel täidetavatest andmevormidest. Andmesubjekti sisestatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse üksnes vastutava töötleja siseseks kasutuseks ja ainult talle vajalikel eesmärkidel. Vastutav töötleja võib taotleda andmete edastamist ühele või mitmele volitatud töötlejale (nt kullerteenuse osutajale), kes kasutab isikuandmeid samuti vastutava töötleja eesmärkide saavutamiseks.
Vastutava töötleja rakenduses registreerimisel salvestatakse ka registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Neid andmeid säilitatakse selleks, et see on ainus viis vältida meie teenuste kuritarvitamist ja võimaldada vajadusel uurida toime pandud õigusrikkumisi. Niisiis on nende andmete säilitamine vajalik vastutava töötleja turvalisuse huvides. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või andmeid edastatakse seoses kuriteo uurimisega.
Andmesubjekti registreerimine ja isikuandmete vabatahtlik esitamine on vajalikud, et vastutav töötleja saaks pakkuda andmesubjektile sisu või teenuseid, mida nende olemusest tulenevalt saab pakkuda üksnes registreeritud kasutajatele. Registreeritud kasutajatel on võimalus registreerimise käigus esitatud isikuandmeid igal ajal muuta või lasta need vastutava töötleja andmekogust kustutada.
Vastutav töötleja annab andmesubjektile tema taotlusel igal ajal teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid tema kohta säilitatakse. Lisaks parandab või kustutab vastutav töötleja andmesubjekti taotlusel või soovil tema isikuandmed, mille säilitamine ei ole seadusest tulenevalt kohustuslik. Selles küsimuses on andmesubjekti kontaktisikutena kättesaadavad kõik vastutava töötleja töötajad.

5. Personaalsete tõuketeatiste tellimine
Forus Taxi OÜ mobiilirakenduse paigaldamise osana saavad kasutajad vabatahtlikult nõustuda saama tõuketeatiseid (push notifications), vajutades nuppu „Luba“. Need teated võivad kasutaja mobiilseadmes esineda mitmesuguste sõnumite, helide, ikoonide, bännerite ja muude teadetena. Tõuketeatiste eesmärk on edastada kasutajatele personaliseeritud pakkumisi vastavalt kasutaja eelistustele ja huvidele, mille me oleme tuvastanud kasutajate käitumise ja meie teenuse kasutamise põhjal, lähtudes meie õigustatud huvist. Selleks kasutab Forus Taxi OÜ kasutaja nime, teenuse kasutamisega seotud toiminguid, kontaktandmeid, kasutatava mobiilseadme ID-d ja muid seonduvaid andmeid. Tõuketeatiste tellimuse saab kasutaja mobiilseadme seadete alt igal ajal välja lülitada. Kasutajad saavad samalaadseid sõnumeid ja teateid samadel eesmärkidel vabatahtlikult tellida ka veebibrauserite vahendusel. Tõuketeatiste tellimuse saab kasutaja veebibrauseri seadete alt igal ajal välja lülitada.
Me võime eespool nimetatud andmeid jagada oma usaldusväärsete partneritega, kes pakuvad meile tööriistu analüütika läbiviimiseks, ning Forus Taxi OÜga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetega.

6. Meie turundusteadete tellimine
Forus Taxi OÜ rakendusse sisselogimisel saavad kasutajad soovi korral nõustuda saama meie ettevõttelt turundusteateid. Forus Taxi OÜ kasutab selleks kasutaja e-posti aadressi, telefoninumbrit ja nime. Turundusteadete tellimuse saab igal ajal tühistada iga turundusteate lõpus märgitud viisil (nt e-posti või SMSi teel).
Forus Taxi OÜ teavitab oma kliente ja äripartnereid ettevõtte pakkumistest regulaarsete turundusteadetega. Andmesubjektil on võimalik ettevõtte turundusteateid saada vaid juhul, kui (1) andmesubjektil on toimiv e-posti aadress ja (2) andmesubjekt registreerib end turundusteadete tellijaks. Kui andmesubjekt registreerib end esimest korda turundusteadete tellijaks, saadetakse tema registreeritud e-posti aadressile kinnituskiri, kuna kasutaja peab turundusteadete saamise soovi juriidilistel põhjustel üle kinnitama. E-postiga saadetavat kinnituskirja kasutatakse veendumiseks, kas andmesubjekt, kellele e-posti aadress kuulub, soovib turundusteateid saada.
Turundusteadete tellimiseks registreerimisel salvestame me ka registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete kogumine on vajalik, et hiljem kontrollida andmesubjekti e-posti aadressi (võimalikku) väärkasutust, seega on need andmed vajalikud vastutava töötleja õiguste kaitseks.
Turundusteadete tellimiseks registreerimisel kogutavaid isikuandmeid kasutatakse ainult meie turundusteadete saatmiseks. Lisaks sellele võidakse turundusteadete tellijaid teavitada e-posti teel, seni kui see on vajalik turundusteadete süsteemi toimimiseks või tellijaks registreerimiseks vajalik, kusjuures selline vajadus võib tekkida näiteks turundusteadetega seotud muudatuste või tehniliste asjaolude muutumise korral. Turundusteadete teenusega seoses kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Andmesubjekt võib turundusteadete tellimise igal ajal lõpetada. Andmesubjekt võib ka turundusteadetega seonduvaks isikuandmete säilitamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise eesmärgil on igas turundusteates vastav link. Turundusteadete tellimusest saab igal ajal loobuda ka otse vastutava töötleja rakenduses või teatada vastutavale töötlejale loobumissoovist muul viisil.

7. Turundusteadete jälgimine
Forus Taxi OÜ turundusteated sisaldavad nn jälgimispiksleid. Jälgimispiksel on saadetud e-kirjas sisalduv väike HTML-vormingus graafiline objekt, mis võimaldab logifailide salvestamist ja nende analüüsi. See võimaldab statistiliselt analüüsida veebipõhiste turunduskampaaniate edu või ebaõnnestumist. Teates sisalduv jälgimispiksel võimaldab Forus Taxi OÜ-l näha, kas ja millal andmesubjekt e-kirja avas ja milliseid e-kirjas olevaid linke andmesubjekt kasutas.
Vastutav töötleja säilitab ja analüüsib turundusteadetes sisalduvate jälgimispikslite abil kogutud isikuandmeid, et optimeerida turundusteadete saatmist ning kohandada tulevaste turundusteadete sisu veelgi paremini andmesubjekti huvidele. Nõusoleku, mille andmesubjekt ülekinnitamise teel nõusolekuavalduse käigus andis, võib andmesubjekt igal ajal tagasi võtta. Pärast tagasivõtmist kustutab vastutav töötleja kõnealused isikuandmed. Turundusteadetest loobumise loeb Forus Taxi OÜ automaatselt nõusoleku tagasivõtmiseks.

8. Veebisaidi kaudu kontakteerumisvõimalus
Forus Taxi OÜ veebisaidil on info, kuidas meie ettevõttega kiirelt elektrooniliselt ühendust võtta või meiega reaalajas suhelda, mis sisaldab samuti üldist nn elektronposti aadressi (e-posti aadress). Kui andmesubjekt pöördub vastutava töötleja poole e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestatakse andmesubjekti edastatud isikuandmed automaatselt. Neid isikuandmeid, mille andmesubjekt vastutavale töötlejale vabatahtlikult annab, säilitatakse andmesubjekti andmete töötlemise või temaga kontakteerumise eesmärgil. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele

9. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine
Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on säilitamise eesmärgi saavutamiseks vajalik, või ulatuses, kuivõrd on Euroopa seadusandja või muud seadusandjad vastutava töötleja suhtes kohaldatavate õigusaktidega seoses lubanud.
Kui säilitamise eesmärk on ära langenud või Euroopa seadusandja või muu pädeva seadusandja ette nähtud säilitustähtaeg lõpeb, blokeeritakse või kustutatakse isikuandmed rutiinselt vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

10. Andmesubjekti õigused
a. Õigus küsida kinnitust
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse saada vastutavalt töötlejalt kinnituse selle kohta, kas temaga seonduvaid isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui andmesubjekt soovib nimetatud kinnitust, on tal õigus igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

b. Juurdepääsuõigus
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse saada vastutavalt töötlejalt igal ajal tasu maksmata teavet tema kohta säilitatud isikuandmete kohta ja säilitatavate andmete koopiat. Lisaks on andmesubjektil Euroopa direktiividest ja määrustest tulenevalt juurdepääs järgmisele teabele:
● töötlemise eesmärgid;
● töödeldavate isikuandmete liigid;
● vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või kavatsetakse avaldada, eelkõige kolmandates riikides asuvad vastuvõtjad või rahvusvahelised organisatsioonid;
● kui võimalik, siis kavandatav isikuandmete säilitamise periood, või selle puudumisel kõnealuse perioodi määramise kriteeriumid;
● teave selle kohta, et andmesubjektil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;
● teave selle kohta, et andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
● kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt endalt, siis kogu olemasolev info nende allika kohta;
● info üldmääruse artikli 22 lõigetes 1 ja 4 nimetatud automatiseeritud otsuste olemasolu, sealhulgas profileerimise kohta, sisuline teave selleks kasutatava loogika kohta ning sellise töötlemise mõju ja eeldatavad tagajärjed andmesubjekti suhtes.
Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet, kas isikuandmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Kui seda tehakse, siis on andmesubjektil õigus saada ka teavet edastamisega seotud asjakohaste kaitsemeetmete kohta.
Kui andmesubjekt soovib kasutada oma juurdepääsuõigust, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

c. Õigus andmete parandamisele
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse nõuda, et vastutav töötleja parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed ja teeks seda põhjendamatu viivituseta. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas esitades vajalikud täiendavad andmed.
Kui andmesubjekt soovib kasutada oma õigust andmete parandamisele, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

d. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse nõuda, et vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed, ja vastutav töötleja on kohustatud isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutama, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest ja kuni andmete töötlemiseks puudub vajadus:
● isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks need koguti või neid muul viisil töödeldi;
● andmesubjekt võtab vastavalt üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
● andmesubjekt esitab vastavalt artikli 21 lõikele 1 vastuväite isikuandmete töötlemisele ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid, või andmesubjekt esitab isikuandmete töötlemisele vastuväite artikli 21 lõike 2 kohaselt;
● isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt;
● isikuandmete kustutamine on vajalik, et täita vastutavale töötlejale kohaldatavat liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust;
● isikuandmeid koguti seoses üldmääruse artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.
Kui esineb mõni eespool nimetatud põhjustest ja andmesubjekt soovib taotleda Forus Taxi OÜ poolt säilitatavate isikuandmete kustutamist, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole. Forus Taxi OÜ töötaja tagab, et kustutamistaotlus täidetakse põhjendamatu viivituseta.
Kui vastutav töötleja on isikuandmed avalikustanud ja ta on kohustatud üldmääruse artikli 17 lõike 1 kohaselt isikuandmed kustutama, võtab vastutav töötleja kättesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades kasutusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid teisi vastutavaid töötlejaid andmesubjekti taotlusest kõnealustele isikuandmetele osutavad lingid või andmekoopiad või -kordused kustutada. Konkreetsetel juhtudel korraldavad vajalike meetmete rakendamise Forus Taxi OÜ töötajad.

e. Õigus töötlemise piiramisele
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist, kui kohaldub üks järgmistest juhtudest:
● kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, siis ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust;
● isikuandmete töötlemine on õigusvastane, kuid andmesubjekt on isikuandmete kustutamisele vastu, taotledes selle asemel nende töötlemise piiramist;
● vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
● kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemisele vastuväite üldmääruse artikli 21 lõike 1 alusel, siis seniks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti omad.
Kui esineb mõni eespool nimetatud tingimustest ja andmesubjekt soovib taotleda Forus Taxi OÜ poolt säilitatavate isikuandmete töötlemise piiramist, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole. Forus Taxi OÜ töötaja korraldab töötlemise piiramise.

f. Andmete ülekandmise õigus
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul kõik isikuandmed, mille ta on vastutavale töötlejale enda kohta edastanud. Tal on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ning vastutav töötleja, kellele ta isikuandmed edastas, ei või seda takistada, kui töötlemine põhineb üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohasel nõusolekul või üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohasel lepingu täitmisel, ja töötlemine on automatiseeritud, ning kui töötlemine ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.

Täiendavalt, kui andmesubjekt kasutab andmete ülekandmise õigust vastavalt üldmääruse artikli 20 lõikele 1, on tal õigus nõuda, et vastutav töötleja edastaks andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ja ei kahjusta teiste isikute õigusi ega vabadusi. Andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks võib andmesubjekt igal ajal pöörduda ükskõik millise Forus Taxi OÜ töötaja poole.

g. Õigus esitada vastuväiteid
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis toimub üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel. See kohaldub ka viidatud sätetel põhineva profileerimise kohta.
Vastuväite esitamise korral lõpetab Forus Taxi OÜ isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötlemiseks on mõjuv õiguspärane põhjus, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või andmeid töödeldakse õigusnõuete koostamise, teostamise või kaitsmise eesmärgil.
Kui Forus Taxi OÜ töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete turunduslikul eesmärgil töötlemisele. See kehtib ka otseturundusega seonduva profileerimise suhtes. Kui andmesubjekt esitab Forus Taxi OÜ-le vastuväite otseturunduse eesmärkidel töötlemisele, lõpetab Forus Taxi OÜ isikuandmeid töötlemise nimetatud eesmärkidel.
Andmesubjektil on täiendavalt õigus esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes Forus Taxi OÜ-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt üldmääruse artikli 89 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.
Vastuväidete esitamise õiguse kasutamiseks võib andmesubjekt pöörduda ükskõik millise Forus Taxi OÜ töötaja poole. Peale selle võib andmesubjekt infoühiskonna teenuste kasutamisega seoses ja olenemata direktiivi 2002/58/EÜ sätetest kasutada oma õigust esitada vastuväiteid automatiseeritud vahenditega, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone.

h. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profileerimine
Euroopa seadusandja on tagatud igale andmesubjektile õiguse nõuda, et tema suhtes ei tehtaks otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profileerimisel, ning loovad talle õiguslikke tagajärgi või avaldavad talle muul viisil olulist mõju, juhul kui nimetatud otsustamine (1) ei ole vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, või (2) ei ole lubatud vastutavale töötlejale kohalduva liidu või liikmesriigi õigusega, millega on kehtestatud ka kohased meetmed andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitseks, või (3) ei põhine andmesubjekti sõnaselgel nõusolekul.
Kui automatiseeritud otsustamine (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, või (2) põhineb andmesubjekti sõnaselgel nõusolekul, rakendab Forus Taxi OÜ kohaseid meetmeid andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitseks ning andmesubjektil on vähemalt õigus lasta vastutaval töötlejal otsus inimese poolt üle vaadata, väljendada oma seisukohta ja otsus vaidlustada.
Kui andmesubjekt soovib teostada temaga seonduvaid automatiseeritud otsustamist puudutavaid õigusi, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise Forus Taxi OÜ töötaja poole.

i. Töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmise õigus
Euroopa seadusandja on taganud igale andmesubjektile õiguse igal ajal tagasi võtta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, juhul kui töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, näiteks loobudes meie turundusteadete või tõuketeatiste saamisest. Kui andmesubjekt soovib teostada nõusoleku tagasivõtmise õigust, võib ta igal ajal Forus Taxi OÜ-le teatada, et ta võtab nõusoleku tagasi, või teha vajaliku toimingu ise (nt tõuketeatised välja lülitades).
Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele ELis/EMPs. Eestis on selleks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon, kelle kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

11. Tööle kandideerijate isikuandmete kaitse ja kandideerimise kord
Vastutav töötleja kogub ja töötleb tööle kandideerijate isikuandmeid kandideerimisavalduse menetlemise eesmärgil. Töötlemine võib aset leida ka elektrooniliselt, eelkõige juhul, kui kandideerija esitab avalduse dokumendid e-posti või veebivormiga vastutava töötleja rakenduse vahendusel. Kui vastutav töötleja sõlmib kandideerijaga töölepingu, säilitatakse esitatud andmeid töösuhte haldamiseks vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Kui vastutav töötleja kandideerijaga töölepingut ei sõlmi, kustutatakse kandideerimisdokumendid automaatselt kaks kuud pärast eitava otsuse teatavakstegemist tingimusel, et kustutamist ei takista vastutava töötleja muud õigustatud huvid. Muuks õigustatud huviks võib sellega seoses olla näiteks võrdse kohtlemise seadusest tulenev tõendamiskoormis.

12. Töötlemise õiguslik alus
Kui meil on konkreetsel eesmärgil töötlemiseks (nt kasutajatele turundusteadete või tõuketeatiste saatmiseks) andmesubjekti nõusolek, on töötlemise aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks, näiteks juhul, kui töötlemine on vajalik kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks, on töötlemise aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Sama kehtib ka juhul, kui töötlemine on vajalik lepingueelseteks toimingute teostamiseks, näiteks seoses meie tooteid või teenuseid puudutavate päringutega. Kui meie ettevõttel on õigusaktidest tulenev kohustus töödelda isikuandmeid, näiteks maksukohustuste täitmiseks, on töötlemise aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.
Erandjuhtudel võib isikuandmete töötlemine olla vajalik ka andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. Sellise juhtumiga on tegemist näiteks siis, kui külastaja saaks meie ettevõtte territooriumil kehavigastusi ja eksisteerib vajadus edastada tema nimi, vanus, ravikindlustuse andmed või muud elutähtsad andmed arstile, haiglale või muule kolmandale isikule. Sel juhul on töötlemise aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt d.
Peale selle võib töötlemise aluseks olla ka üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Sellele õiguslikule alusele tuginetakse töötlemistoimingute puhul, mis ei ole hõlmatud ühegi ülalnimetatud õigusliku alusega,
kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi kohaselt, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta, kaaluvad üles sellised huvid. Tugineme sellele alusele näiteks juhul, kui me analüüsime kasutajate poolt meie teenuse kasutamist ja toiminguid, et edastada personaliseeritud pakkumisi vastavalt kasutaja eelistustele ja vajadustele. Teatud juhtudel võime tugineda ka oma õigustatud huvile analüüsida kasutajate tegevust turunduslikel eesmärkidel vastavalt kohaldatavate õigusaktide tingimustele, kui kasutajad ei ole meie teenuseid mõnda aega kasutanud. Selline töötlemine on lubatud, kuna Euroopa seadusandja on seda konkreetselt välja toonud. Õigustatud huvi olemasolu võib eeldada näiteks juhul, kui andmesubjekt on vastutava töötleja klient (üldmääruse põhjendus 47, teine lause).

13. Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid
Kui isikuandmete töötlemise aluseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, on meil õigustatud huvi teostada oma äritegevust kõigile meie töötajatele ja aktsionäridele kasulikul viisil.

14. Isikuandmete jagamine ja edastamine
Me teeme kõik meist sõltuva, et hoida teie andmeid kaitstuna ja nõuame oma töötajatelt ning partneritelt alati ranget turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taset. Me võime teatud liiki isikuandmeid jagada:
● oma usaldusväärsete teenusepakkujatega, kui nad osutavad meile või teile teenuseid vastavalt meie juhistele, näiteks pilveteenuste osutajad, õigusteenuste osutajad, raamatupidamisteenuste osutajad jt. Teie isikuandmete kasutamine on alati meie kontrolli all ja me vastutame selle eest;
● oma partneritega, kes pakuvad meile töövahendeid, näiteks andmeanalüüsi läbiviimiseks;
● ametivõimudega, juhul kui isikuandmete avaldamine on seadusest tulenevalt kohustuslik või kui ametiasutus esitab meile õiguspärase teabenõude;
● Forus Taxi OÜ-ga samasse kontserni kuuluvate äriühingutega; ja
● seoses meie ettevõtte või selle osa(de) ühinemise, ülevõtmise või müügiga.
Reeglina ei edasta me teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole. Kui me seda siiski teeme, kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks piisavaid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud lepingu tüüptingimusi. Kui te soovite oma isikuandmete edastamise kohta rohkem teavet, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

15. Isikuandmete säilitamise periood
Isikuandmete säilitamise perioodi kindlaksmääramise aluseks on vastav seadusjärgne säilitamise periood. Pärast vastava perioodi möödumist kustutatakse andmed jooksvalt, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks või selle sõlmimiseks vajalikud.

16. Isikuandmete edastamine seadusest tulenevalt või lepingu alusel
Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed; andmesubjekti kohustus edastada isikuandmed ning andmete edastamata jätmise võimalikud tagajärjed.
Selgitame, et teatud juhtudel tuleneb isikuandmete edastamise kohustus õigusaktidest (nt maksualastest) või see võib olla nõutav seoses lepinguliste sätetega (nt andmed lepingupartneri kohta).
Teatud juhtudel võib lepingu sõlmimiseks olla vajalik, et andmesubjekt edastaks meile isikuandmeid, mida me peame seejärel töötlema. Andmesubjekt peab meile isikuandmeid edastama näiteks juhul, kui meie ettevõte sõlmib temaga lepingu. Isikuandmete edastamata jätmise tagajärg on see, et andmesubjektiga ei pruugi olla võimalik lepingut sõlmida.
Enne isikuandmete edastamist peab andmesubjekt ühendust võtma mõne meie töötajaga. Töötaja selgitab andmesubjektile, kas isikuandmete edastamine on seadusest või lepingust tulenevalt nõutud või lepingu sõlmimiseks vajalik, kas isikuandmete edastamiseks on ette nähtud kohustus ja millised on isikuandmete edastamata jätmise tagajärjed.

2024 © Copyright - Forus Taxi